Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXVII/300/2005

XXVII/300/2005 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Oława do zagospodarowania przejętej od Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu, nieruchomości nr 188/7, położonej w obrębie Marszowice, z przeznaczeniem pod urządzenie boiska sportowego.

Stwierdzono nieważność uchwały XXVII/300/2005 w całości:
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.04.2005r.
  Nr PN.II.0911-4/195/05
2005-09-05 00:00:00
XXVII/292/2005

XXVII/292/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława Nr XXXVII/389/2002 z dnia 10 września 2002r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Oława.

Uchwałę Nr XXVII/292/2005 opulikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 78, poz. 1711 z dnia 04.05.2005r.
2005-06-01 00:00:00
Załącznik do uchwały nr XXVII/293/2005

Załącznik do uchwały nr XXVII/293/2005 Wykaz inkasentów poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwałę Nr XXVII/293/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 93, poz. 2052 z dnia 25.05.2005r.
2005-06-01 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/290/2005

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/290/2005 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Oława o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Uchwałę Nr XXVII/290/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 91, poz. 1997 z dnia 23.05.2005r.
2005-06-01 00:00:00
XXVII/291/2005

XXVII/291/2005 w sprawie tworzenia Straży Gminnej.

Uchwałę Nr XXVII/291/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 78, poz. 1710 z dnia 04.05.2005r.
2005-06-01 00:00:00
XXVII/289/2005

XXVII/289/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oława.
Uchwała nr XXVII/289/2005 traci moc uchwałą nr XXVIII/305/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r.
2005-05-05 00:00:00
XXVII/293/2005

XXVII/293/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława z dnia 26 lutego 2003 Nr V/35/2003 - Załącznik do uchwały Nr V/35/2003. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.
2005-03-31 00:00:00
XXVII/297/2005

XXVII/297/2005 w sprawie rozpatrzenia wezwania radnego Roberta Paduli do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Oława nr XXIII/265/2004 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Oława, oraz zmiany uchwały nr II/3/2002 z dnia 3 grudnia 2002r.
2005-03-31 00:00:00
XXVII/299/2005

XXVII/299/2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu, nieruchomości nr 188/7, położonej w obrębie Marszowice, z przeznaczeniem pod urządzenie boiska sportowego.
2005-03-31 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały nr XXVII/298/2005.

Załącznik graficzny do uchwały nr XXVII/298/2005.
2005-03-31 00:00:00