Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały XXXI/323/2005.

Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały XXXI/323/2005.
2005-09-06 00:00:00
XXXI/321/2005

XXXI/321/2005w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2005-09-06 00:00:00
XXXI/324/2005

XXXI/324/2005 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych Gminy Oława.
2005-09-06 00:00:00
XXXI/325/2005

XXXI/325/2005 w sprawie likwidacji drogi wewnętrzenej położonej w obrębie Marcinkowice, oznaczonej nr działki 230/53, o powierzchni 0,3305 ha.w sprawie likwidacji drogi wewnętrzenej położonej w obrębie Marcinkowice, oznaczonej nr działki 230/53, o powierzchni 0,3305 ha.
2005-09-06 00:00:00
Załącznik Nr 2 do uchwały XXXI/323/2005.

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXI/323/2005.Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Oławie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Stanowice.
2005-09-06 00:00:00
XXXI/320/2005

XXXI/320/2005 w sprawie udziału Gminy Oława w restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie.
2005-09-06 00:00:00
Załącznik Nr 2 do uchwały XXXI/322/2005.

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXI/322/2005. zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Uchwała Nr XXXI/322/2005 wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2005-09-06 00:00:00
Załącznik Nr 1 do uchwały XXXI/321/2005

Załącznik Nr 1 do uchwały XXXI/321/2005 Plan Zadań Inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2005.
2005-09-06 00:00:00
Załącznik Nr 3 do uchwały XXXI/323/2005

Załącznik Nr 3 do uchwały XXXI/323/2005 Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Oławie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Stanowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Uchwała Nr XXXI/323/2005 wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2005-09-06 00:00:00
XXXI/323/2005

XXXI/323/2005w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Stanowice.
2005-09-06 00:00:00