Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na 2012 r. 

 
  

Z treścią Zarządzeń Wójta Gminy Oława mogą się Państwo zapoznać w pok. nr 12 (I piętro) w biurze Sekretarz Gminy Oława lub składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej  - czytaj więcej o informacji publicznej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 1/2012 z 2.01.2012r.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 2/2012 z 2.01.2012r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy na pokrycie bieżących wydatków.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 3/2012 z 2.01.2012r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 4/2012 z 2.01.2012r.
w sprawie planów finansowych na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 5/2012 z 2.01.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 6/2012 z 4.01.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 7/2012 z 4.01.2012r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego gazety gminnej „Wieści Gminy Oława”.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 8/2012 z 5.01.2012r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej głównej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 9/2012 z 5.01.2012r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 10/2012 z 5.01.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przestrzegania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie zadaszenia istniejące trybun na szatni przy boisku sportowym w m. Gać w gminie Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 11/2012 z 9.01.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gruzu ceglano-betonowego i tłucznia oraz wynajem sprzętu budowlanego dla potrzeb gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 12/2012 z 12.01.2012r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod drogę, położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 13/2012 z 12.01.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu osobowego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 14/2012 z 12.01.2012r.
w sprawie planu finansowego na 2012 rok zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Oława odrębnymi ustawami.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 15/2012 z 12.01.2012r.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 16/2012 z 12.01.2012r.
w sprawie rozbudowy Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 17/2012 z 17.01.2012r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gminy Oława za 2011 rok oraz pisemnych informacji o realizacji w 2011 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 18/2012 z 24.01.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego jednolokalowego na rzecz dotychczasowego najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 19/2012 z 30.01.2012r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2012 z 31.01.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 21/2012 z 31.01.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 22/2012 z 31.01.2012r.
w sprawie pokrywania kosztów mediów w przypadkach najmu powierzchni świetlic stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 23/2012 z 31.01.2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pani Agnieszki Wachowiak podinspektora ds. geodezji i gospodarki przestrzennej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 24/2012 z 7.02.2012r.
w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 25/2012 z 7.02.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Bystrzycy oraz działki.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 26/2012 z 7.02.2012r.
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla Referatu Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 27/2012 z 7.02.2012r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z rozbudową i przebudową szatni przy boisku sportowym na dz. Nr 360 AM-2 obręb Osiek, gmina Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 28/2012 z 9.02.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Realizację II etapu robót remontowych w świetlicy wiejskiej w m. Sobocisko.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 29/2012 z 14.02.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę położonej w obrębie Jankowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 30/2012 z 20.02.2012r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 31/2012 z 21.02.2012r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 32/2012 z 22.02.2012r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieogranioczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2012 z 22.02.2012r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 34/2012 z 24.02.2012r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 35/2012 z 24.02.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę rowu melioracyjnego i budowę przepustów drogowych w m. Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 36/2012 z 28.02.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 37/2012 z 29.02.2012r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 38/2012 z 29.02.2012r.
w sprawie wprowadzenie do stosowania Procedury Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2012 z 29.02.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 40/2012 z 29.02.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 41/2012 z 2.03.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 42/2012 z 2.03.2012r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 43/2012 z 2.03.2012r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 44/2012 z 9.03.2012r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 45/2012 z 14.03.2012r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 46/2012 z 16.03.2012r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2012 z 16.03.2012r.
w sprawie określenia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążących na osobach zatrudnionych w Urzędzie Gminy Oława na podstawie umów cywilnoprawnych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 48/2012 z 20.03.2012r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Siedlce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2012 z 21.03.2012r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 50/2012 z 21.03.2012r.
w sprawie przymusowego przez Policji w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 51/2012 z 21.03.2012r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w Oławie osób do kwalifikacji wojskowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 52/2012 z 27.03.2012r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2011 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 53/2012 z 28.03.2012r.
w sprawie ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 54/2012 z 28.03.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oława w granicach terenu objętego Uchwałami Rady Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2012 z 30.03.2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława za 2011 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 56/2012 z 30.03.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 57/2012 z 30.03.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 58/2012 z 30.03.2012r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 59/2012 z 30.03.2012r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 60/2012 z 2.04.2012r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonego w Bystrzycy oraz działki.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 61/2012 z 2.04.2012r.
w sprawie zasad przydziału telefonów komórkowych i ustalania limitu kredytowego za używanie telefonów komórkowych do celów służbowych pracownikom Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2012 z 4.04.2012r.
w sprawie pokrywania kosztów mediów w przypadkach najmu powierzchni świetlic stanowiących własność gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 63/2012 z 6.04.2012r.
w sprawie likwidacji stanowiska Kierownika Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 64/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 65/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 66/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 67/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 68/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 69/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 71/2012 z 10.04.2012r.
w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 72/2012 z 10.04.2012r.
w sprawia upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Oława do podpisywania dokumentów finansowych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 73/2012 z 12.04.2012r.
w sprawie określenia Zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Oława na rok szkolny 2012/2013.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 74/2012 z 13.04.2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Osieku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2012 z 17.04.2012r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Oława sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2011 roku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 76/2012 z 19.04.2012r.
w sprawie korekty Zarządzenia 56/2012 z 30.03.2012r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 77/2012 z 23.04.2012r.
w sprawie ogłoszenia VII ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 78/2012 z 23.04.2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pana Tomasza Kwaśniewskiego inspektora ds. remontów.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 79/2012 z 23.04.2012r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 80/2012 z 30.04.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 81/2012 z 30.04.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 82/2012 z 8.05.2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Osieku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 83/2012 z 8.05.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 84/2012 z 10.05.2012r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) wywołującego raka szyjki macicy w gminie Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 85/2012 z 24.05.2012r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umoczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób pranych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 86/2012 z 28.05.2012r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Oława do dokonywania czynności związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 87/2012 z 28.05.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012, w miejscowości Marcinkowice, w gminie Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 88/2012 z 28.05.2012r.
w sprawie ogłoszenia VIII ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 89/2012 z 30.05.2012r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 90/2012 z 30.05.2012r.
w sprawie dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Osiek.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 91/2012 z 31.05.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 92/2012 z 31.05.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 93/2012 z 31.05.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 94/2012 z 31.05.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 95/2012 z 31.05.2012r.
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 96/2012 z 1.06.2012r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 97/2012 z 1.06.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 98/2012 z 11.06.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zabardowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 99/2012 z 11.06.2012r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 100/2012 z 11.06.2012r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z rozbudową rowu melioracyjnego oraz budową przepustów drogowych – inwestycja zlokalizowana na dz. nr 462 w m. Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 101/2012 z 11.06.2012r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkaniowego znajdującego się w budynku położonym w Bystrzycy oraz działki.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 102/2012 z 13.06.2012r.
w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 103/2012 z 13.06.2012r.
w sprawie przyjęcia programu zapewnienia i podnoszenia jakości audytu wewnętrznego prowadzonego w Urzędzie Gminy Oława i jednostkach organizacyjnych gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 104/2012 z 13.06.2012r.
w sprawie użyczenia Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcji IV Bystrzyca nieruchomości położonej w obrębie Bystrzycy, w granicach działki nr 714/4 o pow. 0,96 ha.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 104a/2012 z 21.06.2012r.
w sprawie powołania komisji celem stwierdzenia i oszacowania strat w pasiekach wskutek zatrucia.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 105/2012 z 29.06.2012r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2012 roku oraz pisemnych informacji o stopniu realizacji w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2012 z 29.06.2012r.
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 107/2012 z 29.06.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 108/2012 z 29.06.2012r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 110/2012 z 29.06.2012r.
w sprawie wykazania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie Niwnik.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 111/2012 z 29.06.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2012 z 2.07.2012r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 113/2012 z 4.07.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż pawilonu z przeznaczeniem na tymczasową wiejską świetlicę wiejską w miejscowości Lizawice, gmina Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 114/2012 z 5.07.2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława Artura Świderskiego, radcę prawnego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 115/2012 z 11.07.2012r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w obrębie Stanowice z przeznaczeniem na prowadzenie zadań własnych gminy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 117/2012 z 16.07.2012r.
w sprawie powołania komisji w celu ustalenia zasiewów rolnych na działkach nr 114/1 i 115/1 w miejscowości Godzinowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 118/2012 z 16.07.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Ścinawa.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2012 z 16.07.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Siedlce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 120/2012 z 16.07.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 121/2012 z 16.07.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 122/2012 z 16.07.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Ścinawie Polska.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 123/2012 z 18.07.2012r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 124/2012 z 20.07.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 125/2012 z 20.07.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2012 z 20.07.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 127/2012 z 20.07.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 128/2012 z 23.07.2012r.
w sprawie ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława, jako teren zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 129/2012 z 23.07.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybudowanie kanalizacji deszczowej, drogi z obustronnymi chodnikami i oświetleniem ulicznym na ul. Klonowej, Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej, Gajowej w miejscowości Stanowice, gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 130/2012 z 24.07.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 131/2012 z 24.07.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: Wybudowanie kanalizacji deszczowej, drogi z obustronnymi chodnikami i oświetleniem ulicznym na ul. Klonowej, Brzozowej, Ogrodowej, Irysowej, Gajowej w miejscowości Stanowice, gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 132/2012 z 31.07.2012r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 133/2012 z 31.07.2012r.
w sprawie stosowania Instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2012 z 31.07.2012r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 135/2012 z 31.07.2012r.
w sprawie stosowania Instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 136/2012 z 31.07.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 137/2012 z 31.07.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 138/2012 z 1.08.2012r.
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 139/2012 z 1.08.2012r.
w sprawie ustalenia środków finansowych na zakup artykułów do utrzymania czystości na świetlicach wiejskich na terenie gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 140/2012 z 9.08.2012r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 141/2012 z 13.08.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 142/2012 z 13.08.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 143/2012 z 13.08.2012r.
w sprawie upoważnienia osoby do wydawania decyzji administracyjnych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 144/2012 z 20.08.2012r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 145/2012 z 20.08.2012r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 146/2012 z 21.08.2012r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 147/2012 z 21.08.2012r.
w sprawie nabycia w drodze umowy, nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 148/2012 z 22.08.2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Osieku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 149/2012 z 22.08.2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 150/2012 z 22.08.2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 151/2012 z 22.08.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siedlce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 152/2012 z 22.08.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Siedlce.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 153/2012 z 22.08.2012r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położnych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 154/2012 z 24.08.2012r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry – SRG Stanowice” do przeprowadzenia odbioru końcowego”.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 155/2012 z 28.08.2012r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 156/2012 z 28.08.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji południowej budynku Urzędu Gminy Oława, przy pl. marsz J. Piłsudskiego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 157/2012 z 30.08.2012r.
w sprawie zmiany regulaminu dowożenia uczniów do i ze szkoły.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 158/2012 z 31.08.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2012 z 31.08.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 160/2012 z 3.09.2012r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 161/2012 z 3.09.2012r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 162/2012 z 4.09.2012r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 163/2012 z 6.09.2012r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 164/2012 z 13.09.2012r.
w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczeniem pracownikom środków higieny osobistej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 165/2012 z 18.09.2012r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położonej w obrębie Jaczkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 166/2012 z 18.09.2012r.
w sprawie wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 167/2012 z 20.09.2012r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 168/2012 z 20.09.2012r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu „Programy współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 169/2012 z 20.09.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 170/2012 z 20.09.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 171/2012 z 20.09.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Osiek.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 172/2012 z 20.09.2012r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 173/2012 z 24.09.2012r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem zadaszenia istniejących trybun na szatni przy boisku sportowym w m. Gać, gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 174/2012 z 24.09.2012r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Owczary.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 175/2012 z 25.09.2012r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 176/2012 z 26.09.2012r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2012 z 28.09.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 178/2012 z 28.09.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 179/2012 z 1.10.2012r.
w sprawie zasad przydziału telefonów komórkowych i ustalenia limity kwotowego za używanie telefonów komórkowych do celów służbowych pracownikom Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 180/2012 z 1.10.2012r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2011 Wójta Gminy Oława z dnia 1.03.2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 181/2012 z 1.10.2012r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 182/2012 z 1.10.2012r.
w sprawie powierzenia obowiązku p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 183/2012 z 8.10.2012r.
w sprawie sprzedaży środka trwałego stanowiącego własność Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 184/2012 z 8.10.2012r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 185/2012 z 8.10.2012r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach opisanej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów i dolesień.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 186/2012 z 11.10.2012r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Stanowice Lotnisko, Marcinikowice w gm. Oława do przeprowadzenia odbioru końcowego – „przed zakończeniem wszystkich robót”.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 187/2012 z 12.10.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 188/2012 z 17.10.2012r.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Oławie dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oławskiego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 189/2012 z 18.10.2012r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 190/2012 z 18.10.2012r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stanowicach, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 191/2012 z 19.10.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 192/2012 z 19.10.2012r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko – ORLIK 2012 w m. Marcinkowice, gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 193/2012 z 23.10.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz usługi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 194/2012 z 23.10.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława na cele rolne i zieleni nieurządzonej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 195/2012 z 23.10.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 196/2012 z 23.10.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Siedlcach, przeznaczonej w mpzp. gm. Oława jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zagrodowej z urządzeniami i obiektami służącymi rekreacji w gospodarstwach agroturystycznych oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w budynkach do 4 mieszkań.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 197/2012 z 23.10.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach, przeznaczonej w mpzp. gm. Oława na cele rolne i zieleni nieurządzonej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 198/2012 z 23.10.2012r.
w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w mpzp. gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 199/2012 z 31.10.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 200/2012 z 31.10.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 201/2012 z 31.10.2012r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 202/2012 z 31.10.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 203/2012 z 2.11.2012r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2009 z dnia 24.06.2009r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 204/2012 z 7.11.2012r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 205/2012 z 8.11.2012r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 206/2012 z 8.11.2012r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 207/2012 z 12.11.2012r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 208/2012 z 14.11.2012r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2031 oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 209/2012 z 14.11.2012r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 210/2012 z 14.11.2012r.
w sprawie nabycia w drodze umowy, nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na rzecz gminy Oława nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zakrzów.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 211/2012 z 15.11.2012r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Upośledzonych Umysłowo w Oleśnicy Małej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 212/2012 z 21.11.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Bystrzycy.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 213/2012 z 21.11.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława jako teren zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 214/2012 z 21.11.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Oława na cele rolne.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 215/2012 z 21.11.2012r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach, przeznaczonej w mpzp gm. Oława pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowę zagrodową.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 216/2012 z 21.11.2012r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2007 Wójta Gminy Oława w sprawie ustanowienia Regulaminu podziału i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 217/2012 z 21.11.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Owczary w włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej, w gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 218/2012 z 30.11.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 219/2012 z 30.11.2012r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 220/2012 z 30.11.2012r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 221/2012 z 30.11.2012r.
w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stary Górnik w granicach działki nr 548/1 o pow. 1,2100 ha stanowiącej własność gminy Oława, na nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Stary Górnik, w granicach działek nr 422/4 o pow. 1,2100 ha i 422/7 o pow. 0,9096 ha.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 222/2012 z 3.12.2012r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 223/2012 z 18.12.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 224/2012 z 20.12.2012r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2013r. w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 225/2012 z 28.12.2012r.
w sprawie upoważnienia radcy prawnego gm. Oława do załatwienia sprawy z zakresu zwrotu przez Szkolny Związek Sportowy Gminy Oława w Bystrzycy na rzecz gm. Oława dotacji za lata 2009 i 2010 objętych umową nr 1/2010 z 11.01.2010 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 226/2012 z 28.12.2012r.
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 227/2012 z 28.12.2012r.
w sprawie wysokości rocznej stawki czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność gm. Oława przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe i przemysłowe położonych w obrębie Stanowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 228/2012 z 31.12.2012r.
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 229/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczeniem pracownikom środków higieny osobistej.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 230/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie powierzenia obowiązków p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie

.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 231/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Wójta Gminy Oława ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gm. Oława.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 232/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie ujednolicenia w podległych jednostkach zasad ewidencji i prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 233/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 234/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie ewidencji zdarzeń gospodarczych w trakcie roku budżetowego oraz po jego zakończeniu, w okresie przejściowym do dnia sporządzenia sprawozdań.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 235/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie użyczenia Fundacji „Pomaluj mi świat” na zadania celu publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego domu samopomocy w latach 2012-2015.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 236/2012 z 31.12.2012r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Osieku.

 

 

Liczba odwiedzin : 898
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-07-16 15:05:37
Czas publikacji: 2014-07-16 15:05:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak