2005r. 

 
2005r. 
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2005.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 1/2005 z dnia 03.01.2005r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 2/2005 z dnia 03.01.2005r.
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanych położonych w Stanowicach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 3/2005 z dnia 06.01.2005r.
w sprawie opracowania dokumentacji podziału działki pod budowę separatora kanalizacji deszczowej dla zadania: "budowa gminnej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 4/2005 z dnia 10.01.2005r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Oława na 2005 rok, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 5/2005 z dnia 12.01.2005r.
w sprawie przeszacowania kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie przedmiaru robót dla remontu chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Niemil, Osiek dla zadania inwestycyjnego: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 6/2005 z dnia 19.01.2005r.
w sprawie przeszacowania kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej do projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej Jaczkowice-Godzikowice-Niwnik.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 7/2005 z dnia 19.01.2005r.
w sprawie przeszacowania kosztorysu inwestorskiego do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Bystrzyca, Stary Otok, Stary Górnik oraz budowy chodników wraz z odwodnieniem dla miejscowości: Bystrzyca, Janików.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 8/2005 z dnia 20.01.2005r.
w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: remont ciągu pieszojezdnego w miejscowości Chwalibożyce - Etap I.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 9/2005 z dnia 20.01.2005r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego we wsi Niwnik w celu wyboru Sołtysa wsi.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 10/2005 z dnia 20.01.2005r.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Zastępcy Wójta Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 11/2005 z dnia 20.01.2005r.
w sprawie podpisania umowy-zlecenia na wykonanie badania geotechnicznego dla obiektu wielofukcyjnego w Godzikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 12/2005 z dnia 20.01.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oława, położonej w Bystrzycy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 13/2005 z dnia 20.01.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej na cele usługowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 14/2005 z dnia 20.01.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oława, położonej w Bystrzycy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 15/2005 z dnia 11.02.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniocznego na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej w miejscowości Gać.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 16/2005 z dnia 11.02.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przerowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na remoncie chodnika i jezdni wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi, działka nr 581/4 w miejscowości Niemil.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 17/2005 z dnia 11.02.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacyjnej sieci wodociągowej w miejscowości Stanowice, dla terenów nowosprzedanych działek budowlanych w Strefie Rozwoju Gospodarczego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 18/2005 z dnia 11.02.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 19/2005 z dnia 11.02.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bystrzycy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 20/2005 z dnia 28.02.2005r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania zniszczenia dokumentacji archiwalnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 21/2005 z dnia 21.02.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 22/2005 z dnia 28.02.2005r.
w sprawie zmian w budżecie Urzędu Gminy na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 23/2005 z dnia 08.03.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 24/2005 z dnia 16.03.2005r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 25/2005 z dnia 16.03.2005r.
w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz sposobu uiszczania opłat.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 26/2005 z dnia 16.03.2005r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/30/04 z dnia 30.09.2004 dotyczącej budowy hali sportowej w miejscowości Marcinkowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 27/2005 z dnia 16.03.2005r.
w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 28/2005 z dnia 16.03.2005r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 30/2005 z dnia 21.03.2005r.
w sprawie zmiany terminu zapłaty raty rocznej z tytułu nabycia od Gminy Oława nieruchomości.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 31/2005 z dnia 21.03.2005r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 32/2005 z dnia 30.03.2005r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 33/2005 z dnia 30.03.2005r.
w sprawie planu kotroli finansowej na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 34/2005 z dnia 31.03.2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 35/2005 z dnia 05.04.2005r.
w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 36/2005 z dnia 05.04.2005r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 37/2005 z dnia 12.04.2005r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 38/2005 z dnia 12.04.2005r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2/01/2005 z dnia 13.01.2005 dotyczącej projektu na budowę trybun z szatniami, boiskiem do gry i oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Gać.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 39/2005 z dnia 22.04.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę wapna nowozowego do gospodarstw indywiudalnych na terenie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 40/2005 z dnia 22.04.2005r.
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-przemysłową.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 41/2005 z dnia 29.04.2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 42/2005 z dnia 02.05.2005r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 43/2005 z dnia 02.05.2005r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości położonej w Bystrzycy przeznaczonej pod budowę drogi publicznej dojazdowej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 44/2005 z dnia 02.05.2005r.
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanych położonych w Stanowicach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 45/2005 z dnia 02.05.2005r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości położonej w Jankowicach Małych pod zabudowę przepompowni.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 46/2005 z dnia 16.05.2005r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/30/04 z dnia 30.09.2004r. dotyczącej budowy hali sportowej w miejscowości Marcinkowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 47/2005 z dnia 16.05.2005r.
w sprawie zasad i trybu postępowania o zamówienia publiczne w Urzędzie Gminy Oława i gminnych jednostkach organizacyjnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 48/2005 z dnia 23.05.2005r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/58/2003 z dnia 12.12.2003r. dotyczącej wykonania remontu i adaptacji budynku przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie ze zmianą funkcji użytkowej na stołówkę i salę gimnastyczną z zapleczem.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 49/2005 z dnia 23.05.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 50/2005 z dnia 23.05.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oława, położonej w Jaczkowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 51/2005 z dnia 24.05.2005r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 52/2005 z dnia 23.05.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 53/2005 z dnia 31.05.2005r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/16/2005 z dnia 29.03.2005r. dotyczącej projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KZ-2 - jako dojazdu do Gminnej Strefy Rozwoju Gospodarczego w miejscowości Stanowice wraz z przebudową drogi gminnej z chodnikiem i kanalilzacją burzową na odcinku od drogi krajowej nr 94 do skrzyżowania z drogą o nawierzchni ceglanej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 54/2005 z dnia 31.05.2005r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oznaczonej nr działki 494/584, położonej w Stanowicach, w związku z zagospodarowaniem nieruchomości położonej w Stanowicach w kompleksie gruntów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 55/2005 z dnia 31.05.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 56/2005 z dnia 31.05.2005r.
w sprawie nadzorowania przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach "Programu ochrony wód zlewni Ślęzy i Oławy" dla zadania inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Marcinkowice, Stanowice, Siedlce, Zakrzów,... - Etap I budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m.: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 57/2005 z dnia 31.05.2005r.
w sprawie zakupu materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania przyłącza i podłączenia energii elektrycznej do działek nr 494/310, 311, 66, 67 oraz 494/136, 134, 133, 132, 131 w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 58/2005 z dnia 01.06.2005r.
w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego dla kanalizcji deszczowej z odwodnieniem terenu byłego lotniska w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 59/2005 z dnia 06.06.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 60/2005 z dnia 06.06.2005r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 61/2005 z dnia 07.06.2005r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, Pana Tomasza Reczuch nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 62/2005 z dnia 09.06.2005r.
w sprawie Zarządzenia nr 72/2004 Wójta Gminy Oława z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 4/2001 z dnia 10 stycznia 2001 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 62/2005 z dnia 09.06.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznczonych na cele produkcyjno-usługowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 63/2005 z dnia 10.06.2005r.
w sprawie amortyzacji składników majątku trwałego, ich oznakowania oraz stosowania numerów inwentarzowych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 64/2005 z dnia 14.06.2005r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: "remont ciągu pieszojezdnego w m. Chwalibożyce - Etap I".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 65/2005 z dnia 14.06.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 66/2005 z dnia 14.06.2005r.
w sprawie realizacji uchwały Nr IX/104/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława, zwanego dalej projektem studium.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 67/2005 z dnia 14.06.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaczkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 68/2005 z dnia 14.06.2005r.
w sprawie regulaminu premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 69/2005 z dnia 15.06.2005r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: budowa sali gimnastycznej przy szkole Drzemlikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 70/2005 z dnia 06.07.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 71/2005 z dnia 07.07.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 72/2005 z dnia 08.07.2005r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Beaty Habowskiej nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum w Siedlcach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 73/2005 z dnia 08.07.2005r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Elżbiety Haczkowski nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 74/2005 z dnia 11.07.2005r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania: remont chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi dz. 581/4 w m. Niemil.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 75/2005 z dnia 18.07.2005r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 76/2005 z dnia 18.07.2005r.
dotyczy powołania komisji w sprawie rozpatrzenia podań najemców mieszkań komunalnych zam. Niemil nr 68 o przyznanie na zamianę lokalu mieszkalnego po Pani Barbarze Bąk zam. Niel nr 68.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 77/2005 z dnia 18.07.2005r.
w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek nr 110/5 i 110/6 położonych w obrębie Jaczkowice stanowiącej własność:
- Gminy Oława w 4/5 części,
- Aleksandra i Zdzisławy małż. Macha, zam. w Jaczkowicach, w 1/5 części.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 78/2005 z dnia 25.07.2005r.
w sprawie zwolenienia spółki z o.o. "O2A-AUTOADHESIVES POLSKA z siedzibą we Wrocławiu od podatku od nieruchomości w związku z zagospodarowaniem nieruchomości położonej w Stanowicach w kompleksie gruntów przejętych od wojsk Fedracji Rosyjskiej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 79/2005 z dnia 29.07.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej na cele produkcyjno-przemysłowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 80/2005 z dnia 31.07.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 81/2005 z dnia 01.08.2005r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów przedterminowych wójta Gminy Oława zarządzonych na dzień 14 sierpnia 2005r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 82/2005 z dnia 08.08.2005r.
w sprawie upoważnienia osoby do wydania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 83/2005 z dnia 08.08.2005r.
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy Nr XXXV/381/2002 z 28.06.2002r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2005 z dnia 11.08.2005r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2005 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 85/2005 z dnia 12.08.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 86/2005 z dnia 18.08.2005r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 87/2005 z dnia 18.08.2005r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 88/2005 z dnia 22.08.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 89/2005 z dnia 24.08.2005r.
w sprawie zmian siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 90/2005 z dnia 25.08.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych w Gminie Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 91/2005 z dnia 31.08.2005r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.09.2005r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 92/2005 z dnia 31.08.2005r.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Gminy Oława nr I/2/97 z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 93/2005 z dnia 31.08.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 94/2005 z dnia 02.09.2005r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 95/2005 z dnia 06.09.2005r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 96/2005 z dnia 07.09.2005r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Oława działek Nr 749, Nr 750 położonych w obrębie Bystrzycy z przeznaczeniem na zlokalizowanie obiektów odtwarzających "Grodzisko Ryczyńskie".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 97/2005 z dnia 12.09.2005r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława z dnia 18 sierpnia 2005r. Nr 87/2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 98/2005 z dnia 12.09.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w m. Bolechów.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 99/2005 z dnia 12.09.2005r.
w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 100/2005 z dnia 14.09.2005r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 101/2005 z dnia 16.09.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Oława i udzielanie kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 102/2005 z dnia 16.09.2005r.
w sprawie podpisania umowy użyczenia materiałów elektrycznych na rzecz ESV.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 103/2005 z dnia 19.09.2005r.
w sprawie przesunięcia terminu zapłaty rat rocznych z tytułu nabycia od Gminy Oława lokalu mieszkalnego w Sobocisku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 104/2005 z dnia 19.09.2005r.
w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek nr 54/1, 54/2, 54/3 położonych w obrębie Marszowice, stanowiącej własność:
- Gminy Oława w 1/2 części,
- Grażyny Grzeszczyszyn zam. w Oławie w 1/2 części.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 105/2005 z dnia 19.09.2005r.
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę działek nr 331/1 i nr 331/2 położonych w Jaczkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 106/2005 z dnia 19.09.2005r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 107/2005 z dnia 20.09.2005r.
w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 108/2005 z dnia 20.09.2005r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława Nr 4/2002 z dnia 20 lutego 2002 roku w sprawie sposobu korzystania z samochodów prywatnych przy wyjazdach służbowych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 109/2005 z dnia 20.09.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na obiekcie ul. Spółdzielczej w miejscowości Marcinkowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 110/2005 z dnia 20.09.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 111/2005 z dnia 20.09.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na remont wejścia i wykonanie nad wejściem pokrycia dachu i przebudowa kominów.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 112/2005 z dnia 23.09.2005r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej na cele produkcyjno-przemysłowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 113/2005 z dnia 23.09.2005r.
w sprawie ogłoszenia II ustengo przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 114/2005 z dnia 26.09.2005r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 4/2001 z dnia 10.01.2001 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 115/2005 z dnia 28.09.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fotoradaru wraz z wyposażeniem dla Straży Gminnej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 116/2005 z dnia 30.09.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 117/2005 z dnia 03.10.2005r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr 100/2005 z dnia 14.09.2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 118/2005 z dnia 03.10.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę opału (węgla) do obiektów komunalnych mieszkalnych i użytkowych Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 119/2005 z dnia 05.10.2005r.
w sprawie użyczenia na cele sportowe boiska sportowego położonego w Godzikowicach na działce Nr 822/1, o pow. 2,25ha.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 120/2005 z dnia 07.10.2005r.
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 121/2005 z dnia 07.10.2005r.
na podstawie uchwały Rady Gminy Oława Nr VII/71/99 z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej ustala się tryb i terminarz opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 122/2005 z dnia 07.10.2005r.
w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 123/2005 z dnia 07.10.2005r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława Nr 73/2003 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 124/2005 z dnia 14.10.2005r.
w sprawie przesunięcia terminu zapłaty rat z tytułu nabycia od Gminy Oława nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 125/2005 z dnia 24.10.2005r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych na cele produkcyjno-przemysłowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 126/2005 z dnia 24.10.2005r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania /SWO/ na terenie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 127/2005 z dnia 31.10.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 128/2005 z dnia 31.10.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na osuszenie budynku Urzędu Gminy Oława metodą bezinwazyjną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 129/2005 z dnia 07.11.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien i parapetów oraz przeprowadzenie robót budowlanych w pomieszeniu nr 5 w budynku Urzędu Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 130/2005 z dnia 15.11.2005r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Oława na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 131/2005 z dnia 15.11.2005r.
w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 132/2005 z dnia 21.11.2005r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 133/2005 z dnia 21.11.2005r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 134/2005 z dnia 21.11.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane byłej wylęgarni na biura Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie, ul. Nowodojazdowa nr 9 - I etap realizacji.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 135/2005 z dnia 24.11.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 111267-D relacji Oleśnica Mała - Owczary", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Reginalnego w ramach ZPORR 2004-2006.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 136/2005 z dnia 24.11.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 137/2005 z dnia 25.11.2005r.
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-przemysłową.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 138/2005 z dnia 25.11.2005r.
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 139/2005 z dnia 28.11.2005r.
w sprawie ustalenia ewiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 140/2005 z dnia 28.11.2005r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/15/2005 z dnia 04.03.2005r. dotyczącej projektu na budowę hali sportowej w miejscowości Gać.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 141/2005 z dnia 30.11.2005r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 142/2005 z dnia 12.12.2005r.
w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2005 z dnia 12.12.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych komunalnych z terenu Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 144/2005 z dnia 13.12.2005r.
w sprawie zasad udostępnienia terenu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu na czas realizacji inwestycji: kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Bystrzyca, Stary Otok, Stary Górnik.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 145/2005 z dnia 14.12.2005r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 146/2005 z dnia 14.12.2005r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 147/2005 z dnia 14.12.2005r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego wraz ze stojącą szafą krosowniczą.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 148/2005 z dnia 20.12.2005r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 149/2005 z dnia 20.12.2005r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 150/2005 z dnia 21.12.2005r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/16/2005 z dnia 29.03.2005r. dotyczącej projektu przebudowy skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą gminną nr KZ-2 - jako dojazdu do Gminnej Strefy Rozwoju Gospodarczego w miejscowości Stanowice wraz z przebudową drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją burzową, na odcinku od drogi krajowej nr 94 do skrzyżowania z drogą o nawierzchni ceglanej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 151/2005 z dnia 21.12.2005r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 152/2005 z dnia 30.12.2005r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 153/2005 z dnia 30.12.2005r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 154/2005 z dnia 30.12.2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Oława na 2005 rok.
 

Liczba odwiedzin : 671
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-02-10 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-10 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak