2004r. 

 
2004r. 
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2004.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 1/2004 z dnia 02.01.2004r.
w sprawie ustalenia niezbędnęgo zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.
Zarządzenie Wóta Gminy Oława Nr 2/2004 z dnia 02.01.2004r.
w sprawie podpisania aneksu o zmianie w umowie nr 55/2003 z dnia 29.11.2003r na wykonanie prac projektowych hali gimnastycznej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 3/2004 z dnia 08.01.2004r.
w sprawie wykonania remontu chodnika wraz z odwodnieniem na zadanie: "budowa gminnej kanalizacji sanitarnej: Gać, ZUOK Gać, Psary, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Maszków".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 4/2004 z dnia 08.01.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Godzikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 5/2004 z dnia 09.01.2004r.
w sprawie wsparcia inicjatywy edycji dzieła zbiorowego - "Encykolpedia Dolnego Śląska" poprzez zawarcie umowy subskrypcyjnej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 6/2004 z dnia 09.01.2004r.
w sprawie podpisania aneksu o zmianie terminu w umowie Nr 2222/48/03 z dnia 19.11.03 dotyczącej dostawy oraz montażu transformatora i stacji transformatorowej oraz wykonania robót polegających na budowie linii kablowych 20 kV o długości 40m. i linii 0,4 kV o długości 100m. na terenie SRG Stanowice.
Zarządzenie Wójta Gminy OławaNr 7/2004 z dnia 19.01.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 8/2004 z dnia 19.01.2004r.
w sprawie podpisania umowy z dnia 16.01.2004r. na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na prace remontowe w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Bystrzycy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 9/2004 z dnia 19.01.2004r.
w sprawie instrukcji archiwalnej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 10/2004 z dnia 20.01.2004r.
w sprawie uczestnictwa w konkursie "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 11/2004 z dnia 26.01.2004r.
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości położonej w Maszkowie z przeznaczeniem pod budowę przepompowni.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 12/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie zamówienia strony informacyjno-promocyjnej w "Informatorze Samorządów Dolnego Śląska".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 13/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Zastępcy Wójta Gminy Oława
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 14/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Owczarach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 15/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu na rzecz Ekorozwoju wsi Niemil nieruchomości położonej w Niemilu oznaczonej nr działki 16/2, o pow. 0,2880.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 16/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokali użytkowych na rzecz najemców.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 17/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 18/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przyległej działki.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 19/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 20/2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze przetargu, lokalu użytkowego położonego w Osieku nr 121.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 21/2004 z dnia 05.02.2004r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Oława na 2004 rok, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 22/2004 z dnia 10.02.2004r.
w sprawie prac projektowych dla miejscowości: Chwalibożyce dla "gminnej kanalizacji sanitarnej: Gać, ZUOK Gać, Psary, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Maszków".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 23/2004 z dnia 12.02.2004r.
w sprawie zamówienia reklamy w dodatku do Super Expressu "Gminy Dolnośląskie 2004r".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 24/2004 z dnia 12.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji gminnych w wysokości 2 000 000,00zł
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 25/2004 z dnia 12.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Marcinkowice, Stanowice, Stanowice Lotnisko wraz z projektem remontu i budowy chodników.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 26/2004 z dnia 12.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z projektem remontu i budowy chodników.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 27/2004 z dnia 12.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanowice, Gmina Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 28/2004 z dnia 12.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w ramach programu SAPARD na zadaniu inwestycyjnym: Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 29/2004 z dnia 13.02.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 30/2004 z dnia 16.02.2004r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości położonej w Bystrzycy z przeznaczeniem pod budowę przepompowni.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 31/2004 z dnia 18.02.2004r.
w sprawie zakupu oprogramowania antywirusowego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 32/2004 z dnia 18.02.2004r.
w sprawie uczestnictwa w konkursie "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 33/2004 z dnia 19.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 34/2004 z dnia 25.02.2004r.
w sprawie publikacji ogłoszenia w "Gazecie Wrocławskiej".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 35/2004 z dnia 25.02.2004r.
w sprawie podpisania umowy na wykonanie planszy informacyjno-reklamowej Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 36/2004 z dnia 27.02.2004r.
w sprawie realizacji zadań w zakresie: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Gminie Oława na rok 2004.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 37/2004 z dnia 27.02.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 38/2004 z dnia 02.03.2004r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 28 marca 2004r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 39/2004 z dnia 02.03.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 40/2004 z dnia 08.03.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Godzikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 41/2004 z dnia 09.03.2004r.
w sprawie planu kontroli finansowej na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 42/2004 z dnia 11.03.2004r.
w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na budowę hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 43/2004 z dnia 12.03.2004r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Osieku nr 121.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 44/2004 z dnia 12.03.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przyległej działki Nr 494/448.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 45/2004 z dnia 12.03.2004r.
w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 46/2004 z dnia 12.03.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przyległej działki Nr 494/350.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 47/2004 z dnia 18.03.2004r.
w sprawie wykazu osób fizycznych uprawnionych do nabycia z mocy prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 48/2004 z dnia 24.03.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Godzikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 49/2004 z dnia 24.03.2004r.
w sprawie zamówienia reklamy w prestiżowym Albumie "Dolny Śląsk w Euroregionach".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 50/2004 z dnia 25.03.2004r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 51/2004 z dnia 26.03.2004r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2003 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 52/2004 z dnia 25.03.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Godzikowicach, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przyległej działki.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 53/2004 z dnia 29.03.2004r.
w sprawie użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu "Sokół" w Marcinkowicach nieruchomości położonej w Marcinkowicach oznaczonej nr działki 174, o pow. 1,74ha.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 54/2004 z dnia 30.03.2004r.
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości położonej w Bystrzycy z przeznaczeniem na dojazd do przyległych nieruchomości.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 55/2004 z dnia 30.03.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 56/2004 z dnia 30.03.2004r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 73/2003 z dnia 17.06.2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 57/2004 z dnia 30.03.2004r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania przyłącza i podłączenie energii elektrycznej do działek nr 494/395, 494/396, 494/409 oraz 494/410.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 58/2004 z dnia 30.03.2004r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania przyłącza i podłączenia energii elektrycznej do działek nr 494/395, 494/396, 494/409 oraz 494/410.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 59/2004 z dnia 30.03.2004r.
w sprawie publikacji ogłoszenia w "Kurierze Gminy".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 60/2004 z dnia 30.03.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 61/2004 z dnia 01.04.2004r.
w sprawie publikacji życzeń Wielkanocnych w "Wiadomościach Oławskich".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 62/2004 z dnia 01.04.2004r.
w sprawie przetłumaczenia tekstu opisującego Gminę Oława na język angielski.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 63/2004 z dnia 01.04.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przyległej dziełki.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 64/2004 z dnia 01.04.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej na cele usługowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 65/2004 z dnia 09.04.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Godzikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 66/2004 z dnia 09.04.2004r.
w sprawie powołania komisji konkursowej (Dytektorzy szkół).
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 67/2004 z dnia 01.04.2004r.
w sprawie ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę wapna do gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 68/2004 z dnia 01.04.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę wapna do gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Oława
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 69/2004 z dnia 14.04.2004r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 70/2004 z dnia 14.04.2004r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 71/2004 z dnia 14.04.2004r.
w sprawie zmiany terminów płatności rat rocznych z tytułu nabycia i dzierżawy nieruchomości od Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 72/2004 z dnia 15.04.2004r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława Nr 4/2001 z dnia 10 stycznia 2001 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 73/2004 z dnia 16.04.2004r.
w sprawie zakupu sprzętu komputerowego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 74/2004 z dnia 20.04.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Siedlcach, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania przyległej działki.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 75/2004 z dnia 20.04.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 76/2004 z dnia 21.04.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa piewokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 77/2004 z dnia 27.04.2004r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania przyłącza i podłączenia energii elektrycznej do działek nr 494/395, 494/396, 494/409 oraz 494/410.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 78/2004 z dnia 26.04.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Stanowcach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 79/2004 z dnia 26.04.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 80/2004 z dnia 27.04.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Godzikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 81/2004 z dnia 27.04.2004r.
w sprawie publikacji artykułu w miesięczniku ekologicznym "EKONATURA".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 82/2004 z dnia 30.04.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 82/2004 z dnia 02.05.2004r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczo-architektonicznej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 83/2004 z dnia 04.05.2004r.
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2004 z dnia 04.05.2004r.
w sprawie upoważnienia gł. księgowej GOPS do wydawania decyzji administracyjnych na okres nieobecności kierownika.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 85/2004 z dnia 06.05.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 86/2004 z dnia 10.05.2004r.
w sprawie przeszacowania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania inwestycyjnego "budowa sieci wodociągowej Gać-Maszków-Psary" etapu I - sieć wodociągowa: tranzyt Gać-Maszkow + wodociąg Maszków (bez przyłączy ale z nawiertkami).
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 87/2004 z dnia 10.05.2004r.
w sprawie prac projektowych dla miejscowości Chwalibożyce, dla gminnej kanalizacji sanitarnej: Gać, ZUOK Gać, Psary, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Maszków.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 88/2004 z dnia 10.05.2004r.
w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 89/2004 z dnia 10.05.2004r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemilu.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 90/2004 z dnia 12.05.2004r.
w sprawie podpisania umowy na wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej Owczary - Oleśnica Mała wraz z remontem nawierzchni dróg osiedlowych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 91/2004 z dnia 12.05.2004r.
w sprawie rozdysponowania środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, księgozbioru i innych rozliczeń po zlikwidowanych Szkołach Podstawowych w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 92/2004 z dnia 14.05.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 93/2004 z dnia 17.05.2004r.
w sprawie podpisania umowy na wykonanie projektu budowlanego zamiennego adaptacji budynku na salę gimnastyczną Gimnazjum w Oławie przy ul. Lwowskiej 10.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 94/2004 z dnia 17.05.2004r.
w sprawie podjęcia przez Gminę Oława inicjatywy tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 95/2004 z dnia 21.05.2004r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 96/2004 z dnia 21.05.2004r.
w sprawie przetłumaczenia tekstu opisującego tereny inwestycyjne Strefy Rozwoju Gospodarczego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 97/2004 z dnia 21.05.2004r.
w sprawie zmiany terminu zapłaty raty rocznej z tytułu nabycia lokalu mieszkaniowego w Bystrzycy od Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 98/2004 z dnia 21.05.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w m. Maszków wraz z tranzytem przesyłowym Gać-Maszków.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 99/2004 z dnia 21.05.2004r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Oława drogi Nr 188/5, o pow. 0,0477ha, położonej w obrębie Marszowice stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 100/2004 z dnia 31.05.2004r.
w sprawie zakupu materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania przyłącza i podłączenia energii elektrycznej do działki nr 494/403 w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 101/2004 z dnia 31.05.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 102/2004 z dnia 31.05.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie Remontu Zespołu Szkół w Bystrzycy, współfinansowanego przez Bank Światowy w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 103/2004 z dnia 31.05.2004r.
w sprawie podpisania aneksu do umów:
- nr 2222/58/03 z dnia 12.12.2003r. dotyczącej remontu i adaptacji budynku przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie,
ze zmianą funkcji użytkowej na stołówkę i salę gimastyczną z zapleczem,
- nr 4/01 z dnia 25.01.2001r. dotyczącej budowy sali gimnastycznej w miejscowości Drzemlikowice
w związku ze zmianą wartości VAT na roboty budowlane związane z powyższymi obiektami.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 104/2004 z dnia 04.06.2004r.
w sprawie podpisania umowy na konserwacje platformy schodowej ROLL.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 105/2004 z dnia 08.06.2004r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, Pana Sylwestra Cwynara nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 w Oławie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 106/2004 z dnia 08.06.2004r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egazminu na stopień nauczyciela mianowanego, Pani Anny Korczowskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 107/2004 z dnia 08.06.2004r.
w sprawie ustalenia pełnomocnika, konsultatna zewnętrzenego oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego w związku z podjętą przez Gminę Oława inicjatywą tworzenia Planu Rozwoju Regionalnego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 108/2004 z dnia 08.06.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokończenia budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 109/2004 z dnia 08.06.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 110/2004 z dnia 08.06.2004r.
w sprawie zakupu sprzętu komputerowego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 111/2004 z dnia 30.06.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 112/2004 z dnia 30.06.2004r.
w sprawie przetłumaczenia na język angielski wypisu z "Prognozy skutków wpływu na środowisko terenu strefy rozwoju gospodarczego w Stanowicach".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 113/2004 z dnia 02.07.2004r.
w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu informacji publicznej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 114/2004 z dnia 02.07.2004r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, Pani Joanny Bałach-Frankiewicz nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Sobocisku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 115/2004 z dnia 02.07.2004r.
w sprawie Instrukcji przeprowadzania kontroli ubezpieczeń obowiązkowych-odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 116/2004 z dnia 02.07.2004r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 4/01 z dnia 25.01.2001r. dotyczącego budowy sali gimnastycznej w miejscowości Drzemlikowice w związku z koniecznością wykonania większego zakresu robót.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 117/2004 z dnia 02.07.2004r.
w sprawie podpisanie umowy na wykonanie materiałów reklamowych - "Atlasu Inwestycji".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 118/2004 z dnia 06.07.2004r.
w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków higieny osobistej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 119/2004 z dnia 06.07.2004r.
w sprawie publikacji ogłoszenia w "Kurierze Gminy".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 120/2004 z dnia 06.07.2004r.
w sprawie przetłumaczenia na język angielski opisu warunków klimatycznych i geologicznych terenu inwestycyjnego w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 121/2004 z dnia 06.07.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkanową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 122/2004 z dnia 06.07.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 123/2004 z dnia 06.07.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 124/2004 z dnia 06.07.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 125/2004 z dnia 20.07.2004r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 126/2004 z dnia 27.07.2004r.
w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Osieku do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 127/2004 z dnia 29.07.2004r.
w sprawie opracowania studiów wykonalności dla zadań inwestycyjnych: budowa sieci wodociągowej Jaczkowice-Godzinowice-Niwnik oraz remont drogi gminnej 111267-D relacji Oleśnica Mała-Owczary i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Oleśnica Mała.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 128/2004 z dnia 30.07.2004r.
w sprawie podpisania umowy na prowadzenie prac archeologicznych przy budowie sieci wodociągowej w Maszkowie dla zadania inwestycyjnego: "Budowa sieci wodociągowej Gać-Maszków-Psary".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 129/2004 z dnia 30.07.2004r.
w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: "Budowa sieci wodociągowej Gać-Maszków-Psary".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 130/2004 z dnia 30.07.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa perwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 131/2004 z dnia 30.07.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 132/2004 z dnia 02.08.2004r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/58/03 dnia 12.12.2003r. o zmianie terminu zakończenia zadania: "wykonanie remontu i adaptacja budynku przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie ze zmianą funkcji użytkowej na stołówkę i salę gimnastyczną z zapleczem".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 133/2004 z dnia 04.08.2004r.
w sprawie powołania inspektora nadzoru dla robót budowlanych związanych z remontem Zespołu Szkół w miejscowości Bystrzyca.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 134/2004 z dnia 04.08.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 135/2004 z dnia 12.08.2004r.
w sprawie udziału w targach TARBUD - Jesień 2004r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 136/2004 z dnia 13.08.2004r.
w sprawie powołania inspektora nadzoru dla robót związanych z budową sali gimnastycznej przy szkole w Drzemlikowicach oraz podpisanie aneksu terminowego do umowy o nadzór inwestorski na budowę - adaptacja budynku przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie na gimnazjum etap II - sala gimastyczna.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 137/2004 z dnia 16.08.2004r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jenorodzinne.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 138/2004 z dnia 16.08.2004r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 139/2004 z dnia 17.08.2004r.
w sprawie wykonania dokumentacji geotechnicznej dla ustalenia wrunków gruntowo-wodnych dla terenu Stanowice lotnisko - obszar przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłową dla zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice"
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 140/2004 z dnia 18.08.2004r.
w sprawie publikacji informacji o przystąpieniu gminy do tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego w tygodniku lokalnym "Wiadomości Oławskie".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 141/2004 z dnia 19.08.2004r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława Nr 73/2003 z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 142/2004 z dnia 20.08.2004r.
w sprawie wykonania map do celów projektowych dla ul. Polnej w Godzikowicach dla zadania inwestycyjnego: "budowa kanalizacji Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2004 z dnia 20.08.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 144/2004 z dnia 30.08.2004r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 145/2004 z dnia 31.08.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 146/2004 z dnia 02.09.2004r.
w sprawie podpisania umowy na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 147/2004 z dnia 06.09.2004r.
w sprawie procedury uchwalenia budżety Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 148/2004 z dnia 06.09.2004r.
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych w Urzędzie Gminy Oława, jednostkach OSP, świetlicach, radach sołeckich i SUW wg stanu na dzień 31.12.2004 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 149/2004 z dnia 07.09.2004r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 150/2004 z dnia 07.09.2004r.
w sprawie określenia sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 151/2004 z dnia 07.09.2004r.
w sprawie sposobu postępowania przy zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa z art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 152/2004 z dnia 07.09.2004r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 153/2004 z dnia 07.09.2004r.
w sprawie użyczenia na cele szkolne nieruchomości stanowiących własność Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 154/2004 z dnia 07.09.2004r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości położonych w Marcinkowicach z przeznaczeniem pod budowę dróg.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 155/2004 z dnia 07.09.2004r.
w sprawie przetłumaczenia na język angielski sprawozdania z pobytu w Gminie Oława młodzieży z Litwy w ramach programu "Miasta partnerskie" w dniach 4-17 lipca 2004r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 156/2004 z dnia 10.09.2004r.
w sprawie organizacji stoiska Gminy Oława oraz zamieszczenie banera reklamowego podczas uroczystego koncertu w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 157/2004 z dnia 10.09.2004r.
w sprawie organizacji stoiska wystawienniczego na targi TARBUD - jesień 2004r.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 158/2004 z dnia 10.09.2004r.
w sprawie przeszacowania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania inwestycyjnego "budowa sieci wodociągowej Jaczkowice - Godzinowice -Niwnik".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 159/2004 z dnia 13.09.2004r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 4/01 z dnia 25.01.2001r. dotyczącej budowy sali gimnastycznej w miejscowości Drzemlikowice w związku ze zmianą harmonogramu.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 160/2004 z dnia 16.09.2004r.
w sprawie przeszacowania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla zadania inwestycyjnego: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 161/2004 z dnia 16.09.2004r.
w sprawie wywołania pamiątkowych zdjęć z pobytu w Gminie Oława młodzieży z Litwy w ramach programu "Miasta partnerskie".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 162/2004 z dnia 20.09.2004r.
w sprawie zakupu sprzętu komputerowego.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 163/2004 z dnia 20.09.2004r.
w sprawie wpisu do tabeli w miesięczniku "Nieruchomości Plus".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 164/2004 z dnia 27.09.2004r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej w Maszkowie.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 165/2004 z dnia 30.09.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami remontowymi węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Sobocisku,
- wykonanie nowej elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Niemilu.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 166/2004 z dnia 30.09.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 167/2004 z dnia 30.09.2004r.
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: remont Zespołu Szkół w Bystrzycy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 168/2004 z dnia 30.09.2004r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z zagospodarowaniem nieruchomości położonej w Stanowicach w kompleksie gruntów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, składającej się z działek Nr 494/436 i Nr 494/464 o pow. łącznej 1,1936 ha.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 169/2004 z dnia 04.10.2004r.
w sprawie podpisania umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projetku ubiegającego się o dotację finansową z Funduszy Strukturalnych Komisji Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Reginalnego (ZPORR).
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 170/2004 z dnia 04.10.2004r.
w sprawie udziału w programie telewizyjnym - relacja z targów TARBUD 2004.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 171/2004 z dnia 08.10.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w trybie zapytania o cenę na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Sobocisku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 172/2004 z dnia 08.10.2004r.
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanych położonych w Stanowicach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 173/2004 z dnia 08.10.2004r.
w sprawie publikacji reklamy Gminy Oława na łamach "Kuriera Gminnego", dodatku do "Gazety Wyborczej".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 174/2004 z dnia 08.10.2004r.
w sprawie wpisu do tabeli w miesięczniku "Nieruchomości Plus".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 175/2004 z dnia 29.10.2004r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Sobocisku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 176/2004 z dnia 29.10.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 177/2004 z dnia 29.10.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie: Zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 178/2004 z dnia 29.10.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Chwalibożyce - Etap I.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 179/2004 z dnia 29.10.2004r.
w sprawie podpisania umowy na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji: "budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Marcinkowicach".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 180/2004 z dnia 29.10.2004r.
w sprawie powołania inspektora nadzoru dla robót budowlanych związanych z dostawą stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Sobocisko.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 181/2004 z dnia 15.11.2004r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Oława na 2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 182/2004 z dnia 16.11.2004r.
w sprawie podpisania umowy na wykonanie projektu: "wielofunkcyjna sala w m. Godzikowice".
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 183/2004 z dnia 16.11.2004r.
w sprawie powołania Komisji odbioru pogwarancyjnego budowy kotłowni olejowej w budynku biurowym Urzędu Gminy Oława Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 184/2004 z dnia 29.11.2004r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, Pani Dalii Żminkowskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 185/2004 z dnia 26.11.2004r.
w sprawie powołania Komisji do dokonywania rocznej oceny kwalifikacyjnej mianowanych pracowników Urzędu Gminy.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 186/2004 z dnia 30.11.2004r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 187/2004 z dnia 30.11.2004r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach, przeznaczonej na cele usługowe.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 188/2004 z dnia 03.12.2004r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego: dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Sobocisku.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 189/2004 z dnia 15.12.2004r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 190/2004 z dnia 16.12.2004r.
w sprawie realizacji zadań w zakresie: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Gminie Oława na rok 2005.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 191/2004 z dnia 22.12.2004r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 192/2004 z dnia 29.12.2004r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oznaczonej Nr działki 494/583 położonej w Stanowicach, w związku z zagospodarowaniem nieruchomości położonej w Stanowicach w kompleksie gruntów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 193/2004 z dnia 29.12.2004r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 4/2001 z dnia 10 stycznia 2004 roku w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy Oława
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 194/2004 z dnia 29.12.2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Oława na 2004 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 195/2004 z dnia 31.12.2004r.
w sprawie zmiany terminu zapłaty raty rocznej z tytułu nabycia od Gminy Oława nieruchomości położonej w Stanowicach.
 

Liczba odwiedzin : 871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2005-05-16 00:00:00
Czas publikacji: 2005-05-16 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak