Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2010 

 
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2010 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 2/2010 z dnia 04.01.2010 r.
w sprawie sporządzenia pisemnych informacji z wykonania budżetu Gminy Oława za 2009 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 3/2010 z dnia 04.01.2010 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 4/2010 z dnia 04.01.2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego składanych w wyniku ogłaszanych otwartych konkursów ofert w 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 5/2010 z dnia 04.01.2010 r.
w sprawie planów finansowych na 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 6/2010 z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oława, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 7/2010 z dnia 12.01.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość niezabudowaną położoną w Jankowicach Małych, przeznaczoną na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 8/2010 z dnia 14.01.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 9/2010 z dnia 18.01.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nierchomość niezabudowaną położoną w Oleśnicy Małej, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława pod zabudowę mieszkaniową i na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 10/2010 z dnia 18.01.2010 r.

w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 11/2010 z dnia 18.01.2010 r.

w sprawie użyczenia LKS Start nieruchomość położoną w Stanowicach w granicach działki nr 171/16, o pow. 0,9721 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 12/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość położoną w Jankowicach przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 13/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 14/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Olawa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 15/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 16/2010 z dnia 25.01.2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Oława do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi gminnej w Strefie Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach w zakresie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 17/2010 z dnia 26.01.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość położoną w Jankowicach przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 18/2010 z dnia 29.01.2010 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 8/2010 z dnia 14.01.2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 19/2010 z dnia 29.01.2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2010 z dnia 08.02.2010 r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 21/2010 z dnia 08.02.2010 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 22/2010 z dnia 08.02.2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Oława do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących umowy pożyczki nr 9/OW/WB/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w gminie Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 23/2010 z dnia 08.02.2010 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Oława do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących umowy pożyczki nr 20/OW/WB/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice w gminie Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 24/2010 z dnia 08.02.2010 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Oława do składania oświadczeń woli w sprawch dotyczących umowy dotacji nr 44/OW/WB/08 z dnia 9 grunia 2008 r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w gminie Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 25/2010 z dnia 08.02.2010 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Oława do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących umowy dotacji nr 62/OW/WB/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości; Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice w gminie Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 26/2010 z dnia 10.02.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Bystrzycy przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 27/2010 z dnia 10.02.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 28/2010 z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 29/2010 z dnia 20.02.2010 r.

w sprawie nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu w drodze darowizny na rzecz Gminy Oława nieruchomości w granicach działek nr 374/4, 378/1 położonych w obrębie Gać z przeznaczeniem na prowadzenie zadań własnych gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 30/2010 z dnia 15.02.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jankowicach Małych w granicach działki nr 78 o pow. 0,20 ha, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 31/2010 z dnia 15.02.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy Małej w granicach działki nr 86/2, o pow. 0,53 ha, przeznaczonej na cele rolne i teren zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 32/2010 z dnia 18.02.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jankowicach w granicach działki nr 102/1 o pow. 473m3 przeznaczonej na cele usługowe.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2010 z dnia 18.02.2010 r.

w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jankowicach w granicach działki nr 126, o pow. 0,06 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 34/2010 z dnia 18.02.2010 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z budową zasilania do przepompowni ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 35/2010 z dnia 22.02.2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2008 Wójta Gminy Oława w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 36/2010 z dnia 23.02.2010 r.
w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy oraz ustalenia stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawy dla nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i tereny zielone będące własnością Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 37/2010 z dnia 24.02.2010 r.
w sprawie użyczenia LKS Foto-Higiena Błyskawica Korona Gać boisko sportowe położone w Gać w granicach działki nr 118, o pow. 1,50 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 38/2010 z dnia 25.02.2010 r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2010 z dnia 25.02.2010 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania wizji lokalnej na działce nr 82 w Niemilu.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 40/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Bystrzyca.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 41/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie użyczenia Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji nieruchomość położoną w obrębie Gać w granicach działki nr 118, o pow. 1,50.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 42/2010 z dnia 26.02.2010 r.
w sprawie ogłoszenia stanu pogotowania przeciwpowodziowego dla Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 43/2010 z dnia 26.02.2010 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 44/2010 z dnia 26.02.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 45/2010 z dnia 01.03.2010 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 182/2007 Wójta Gminy Oława z dnia 1 października 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 46/2010 z dnia 01.03.2010 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Wójta Gminy Oława ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2010 z dnia 03.03.2010 r.
w sprawie powołania komisi przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 48/2010 z dnia 05.03.2010 r.

w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2010 z dnia 11.03.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia zjadu drogowego na teren Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Olawa nr 50/2010 z dnia 15.03.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bystrzycy w granicach działki nr 1520/1, o pow. 0,54 ha, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 51/2010 z dnia 15.03.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Jaczkowicach w granicach działek nr 331/1 i 331/2 o pow. 0,5889 ha, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 52/2010 z dnia 18.03.2010 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 53/2010 z dnia 18.03.2010 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2009 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 54/2010 z dnia 26.03.2010 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2010 z dnia 26.03.2010 r.

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 56/2010 z dnia 26.03.2010 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 57/2010 z dnia 26.03.2010 r.

w sprawie doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisij Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 58/2010 z dnia 26.03.2010 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisij Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 59/2010 z dnia 29.03.2010 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 60/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 61/2010 z dnia 29.03.2010 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2010 z dnia 31.03.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława nr 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 63/2010 z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 64/2010 z dnia 12.04.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania operatów szacunkowych w roku 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 65/2010 z dnia 12.04.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egazminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława Pani Katarzyny Regiec inspektora ds. gospodarowania mieniem gminnym.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 66/2010 z dnia 15.04.2010 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty do prowadzenia kontroli rozliczenia dotacji udzielanej niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizycznej i prawne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 67/2010 z dnia 15.04.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Bystrzycy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 68/2010 z dnia 15.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jankowicach w granicach działki nr 126 AM-1 o pow. 0,06 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 69/2010 z dnia 15.04.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej, w granicach działki nr 86/2 AM-1 o pow. 0,53 ha, przeznaczonej na cele role i teren zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów usług i produkcji dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2010 z dnia 16.04.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w Jaczkowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 71/2010 z dnia 16.04.2010 r.

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomści niezabudowanych, położonych w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 72/2010 z dnia 23.04.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach w granicach działek nr 331/1 i 331/2 o pow. 0,5889 ha, przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 73/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2009 Wójta Gminy Oława z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 74/2010 z dnia 30.04.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2010 z dnia 30.04.2010 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 76/2010 z dnia 04.05.2010 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 77/2010 z dnia 05.05.2010 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 78/2010 z dnia 05.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytaia o cenę na: wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania operatów szacunkowych w roku 2010r.

Zarządzenie Wójta Gminy Olawa nr 79/2010 z dnia 10.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: obsługę sieci kanalizaci sanitarnej, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 80/2010 z dnia 11.05.2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacij Gminy Oława za 2009 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 81/2010 z dnia 12.05.2010 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Oława w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Wojta Gminy Oława nr 82/2010 z dnia 13.05.2010 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 83/2010 z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie zmiany z budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 84/2010 z dnia 16.05.2010 r.
w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 85/2010 z dnia 18.05.2010 r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/7/2010 z dnia 26.03.2010 r. dotyczącej budowy drogi gminnej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 86/2010 z dnia 18.05.2010 r.
w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 87/2010 z dnia 20.05.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci wodociągowej przesyłowej Niwnik - Jakubowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 88/2010 z dnia 24.05.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 89/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 90/2010 z dnia 31.05.2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 91/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, w granicach działki nr 428, o pow. 0,42 ha przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 92/2010 z 31.05.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 93/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 94/2010 z dnia 31.05.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Standardów Audytu Wewnętrznego i Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 95/2010 z dnia 31.05.2010 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania zmian w planie finansowym na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 96/2010 z dnia 01.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biuro Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządrzenie Wójta Gminy Oława nr 97/2010 z dnia 02.06.2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 98/2010 z dnia 02.06.2010 r.

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 99/2010 z dnia 04.06.2010 r.
w sprawie wprowadzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2010"

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 100/2010 z dnia 05.06.2010 r.

w sprawie ogłoszenia ewakuacji sołectw Stary Otok, Stary Górnik.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 101/2010 z dnia 07.06.2010 r.

w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 222/0/10 z dnia 10.05.2010 r. dotyczącej budowy oświetlenia zjadu drogowego na teren Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 102/2010 z dnia 07.06.2010 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 103/2010 z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2009 Wójta Gminy Oława w sprawie powołania Komisji do wyceny składników majątku Gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 104/2010 z dnia 09.06.2010 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 105/2010 z dnia 09.06.2010 r.
w sprawie powołania stałego Zespołu Powypadkowego w Urzędzie Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2010 z dnia 11.06.2010 r.

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego oraz wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 107/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Stanowicach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 108/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 109/2010 z dnia 14.06.2010 r.

w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jankowicach w granicach działki nr 126, AM-1 o pow. 0,06 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 110/2010 z dnia 14.06.2010 r.

w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej, w granicach działki nr 86/2, AM-1 o pow. 0,53 ja, przeznaczonej na cele rolne i teren zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów usług i produkcji dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 111/2010 z dnia 14.06.2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2009 Wójta Gminy Oława z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2010 z dnia 14.06.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Marcinkowice przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 113/2010 z dnia 16.06.2010 r.

w sprawie użyczenia LKS "Czarni" Sobocisko nieruchomości położonej w obrębie Sobocisko w granicach działki nr 270/1, o pow. 2,61 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 114/2010 z dnia 16.06.2010 r.
w sprawie użyczenia LKS "Sokół" Marcinkowice nieruchomości położonej w obrębie Marcinkowice w granicach działki nr 174, o pow. 1,78 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 115/2010 z dnia 16.06.2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw oceny i szacowania strat związanych z powodzią w 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 116/2010 z dnia 16.06.2010 r.
w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 117/2010 z dnia 21.06.2010 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława nr 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 118/2010 z dnia 24.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gruzu ceglano - betonowego dla potrzeb Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 120/2010 z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 121/2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie użyczenia LKS "Lotos" Gaj Oławski nieruchomości położonej w obrębie Gaj Oławski w granicach działki nr 107/1 o pow. 1,00 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 122/2010 z dnia 01.07.2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 123/2010 z dnia 02.07.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 124/2010 z dnia 05.07.2010 r.

w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 125/2010 z dnia 05.07.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2010 z dnia 07.07.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 127/2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Oława na cele oświatowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 128/2010 z dnia 13.07.2010 r.
w sprawie ograniczenia zużycia wody z wiejskiej sieci wodociągowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 129/2010 z dnia 14.07.2010 r.
w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu miesięcznej stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej branży spożywczej - żywienie/katering w:
1. Gimnazjym Nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie, ul. Lwowska 9
2. Zespół Szkół w Bystrzycy, ul. T. Kościuszki 45.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 130/2010 z dnia 15.07.2010 r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 131/2010 z dnia 19.07.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 132/2010 z dnia 21.07.2010 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 133/2010 z dnia 21.07.2010 r.
w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2010 z dnia 26.07.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 135/2010 z dnia 26.07.2010 r.
w sprawie zmiany zasad przydziału telefonów komórkowych i ustalania limitu kwotowego za używanie telefonów komórkowych do celów służbowych praocwnikom Urzędu Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 136/2010 z dnia 27.07.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gruzu ceglano - betonowego oraz tłucznia bazaltowego dla potrzeb Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 137/2010 z dnia 27.07.2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 138/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 139/2010 z dnia 29.07.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Chwalibożycach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 140/2010 z dnia 29.07.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Marcinkowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 141/2010 z dnia 29.07.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Jaczkowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 142/2010 z dnia 29.07.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Jaczkowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 143/2010 z dnia 29.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 144/2010 z dnia 30.07.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 145/2010 z dnia 30.07.2010 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 146/2010 z dnia 02.08.2010 r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z budową oświetlenia zjazdu drogowego na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 147/2010 z dnia 09.08.2010 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Stanowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 148/2010 z dnia 12.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy wiejskiej w Jaczkowicach (etap II).

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 149/2010 z dnia 16.08.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pana Adama Kobylnika - nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 150/2010 z dnia 16.08.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Białuckiej - nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 151/2010 z dnia 19.08.2010 r.
w sprawie nabycia w drodze darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na rzecz Gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę położoną w obrębie Siecieborowice z przeznaczeniem na prowadzenie zadań własnych gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 152/2010 z dnia 19.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gruzu ceglano - betonowego i tłucznia oraz wynajem sprzętu budowlanego dla potrzeb Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 153/2010 z dnia 19.08.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 154/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 155/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawei ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, w granicach działki nr 428, o pow. 0,42 ha przeznaczonej na cele rolne.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 156/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej, w granicach działki nr 86/2, AM-1 o pow. 0,53 ha, przeznaczonej na cele rolne i teren zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów usług i produkcji dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 157/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jankowicach w grarnicach działki nr 126, AM-1 o pow. 0,06 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 158/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach w granicach działki nr 330/2 o pow. 0,16 ha, stanowiącą własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 160/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chwalibożyce w granicy działki nr 123/1 o pow. 0,16 ha, stanowiącą własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 161/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach w granicy działki nr 18/4 o pow. 0,1548 ha, stanowiącą własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 162/2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Siecieborowice oraz przedstawienia zasad podziału Funduszu Sołeckiego.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 163/2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 164/2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 165/2010 z dnia 01.09.2010 r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z budową drogi gminnej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 166/2010 z dnia 02.09.2010 r.

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 167/2010 z dnia 06.09.2010 r.
w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 168/2010 z dnia 10.09.2010 r.
w sprawie nabycia w drodze umowy nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na rzecz Gminy Oława nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę położoną w obrębie Siecieborowice.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 169/2010 z dnia 23.09.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 8/10 w m. Bystrzyca.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 170/2010 z dnia 27.09.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Godzikowice 75.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 171/2010 z dnia 28.09.2010 r.
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 172/2010 z dnia 28.09.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na: Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 173/2010 z dnia 30.09.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 174/2010 z dnia 30.09.2010 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 175/2010 z dnia 01.10.2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Oława w wyborach samorządowych.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 176/2010 z dnia 04.10.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2010 z dnia 08.10.2010 r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz zabudowy zagrodowej z budynkami inwentarskimi.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 178/2010 z dnia 08.10.2010 r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jankowicach w granicach działki nr 126, AM-1 o pow. 0,06 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 179/2010 z dnia 08.10.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chwalibożyce w granicy działki nr 123/1 o pow. 0,16 ha, stanowiącą własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 180/2010 z dnia 08.10.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach w granicy działki nr 18/4 o pow. 0,1548 ha, stanowiącą własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 181/2010 z dnia 08.10.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach w granicy działki nr 330/2 o pow. 0,16 ha, stanowiącą własność Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 182/2010 z dnia 12.10.2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 183/2010 z dnia 13.10.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 184/2010 z dnia 18.10.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława nr 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 185/2010 z dnia 19.10.2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze umowy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 186/2010 z dnia 19.10.2010 r.

w sprawie powołania Zespołu Doradczo - Inicjatywnego.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 187/2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Godzikowice 75.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 188/2010 z dnia 22.10.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 189/2010 z dnia 25.10.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomści położonej w Oleśnicy Małej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 190/2010 z dnia 25.10.2010 r.

w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Oleśnicy Małej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 191/2010 z dnia 25.10.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Oleśnicy Małej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 192/2010 z dnia 25.10.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 193/2010 z dnia 25.10.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 194/2010 z dnia 25.10.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 195/2010 z dnia 25.10.2010 r.
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Oława i jednostkach organizacyjnych Gminy Oława oraz zasad jej koordynacji.

Zarządzenie Wójta Gminy Olawa nr 196/2010 z dnia 29.10.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 197/2010 z dnia 29.10.2010 r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 198/2010 z dnia 29.10.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Włączenie do eksploatacji studni nr 1a znajdującej się na terenie SUW Siedlce.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 199/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 200/2010 z dnia 03.11.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 201/2010 z dnia 04.11.2010 r.
w sprawie odstąpienia od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach w granicach działki nr 330/2 o pow. 0,16 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 202/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzikowice w gminie Oława z uwzględnieniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 203/2010 z dnia 15.11.2010 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Oława na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2013.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 204/2010 z dnia 18.11.2010 r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego celem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 205/2010 z dnia 18.11.2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Oława Nr 172/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na: Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Godzikowicach.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 206/2010 z dnia 18.11.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 207/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 208/2010 z dnia 24.11.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Zabezpieczenie i konserwację obiektu oczyszczalni ścieków w Stanowicach w okresie od 01.01.2011 r. do 08.08.2011 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 209/2010 z dnia 29.11.2010 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Oława nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bystrzyca stanowiącej drogę dojazdową.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 210/2010 z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie przekazania Sołectwu w Sobocisku składników mienia komunalnego do korzystania.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 211/2010 z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 212/2010 z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 213/2010 z dnia 06.12.2010 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 214/2010 z dnia 14.12.2010 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 215/2010 z dnia 14.12.2010 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Oława.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 216/2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 217/2010 z dnia 17.12.2010 r.
w sprawie sposobu postępowania przy zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 218/2010 z dnia 27.12.2010 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2011 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 219/2010 z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego składanych w wyniku ogłaszanych otwartych konkursów ofert w 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 220/2010 z dnia 27.12.2010 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego składanych w wyniku ogłaszanych otwartych konkusrów ofert w 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 221/2010 z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego składanych w wyniku ogłaszanych otwartych konkursów ofert w 2010 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 222/2010 z dnia 28.12.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 223/2010 z dnia 28.12.2010 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu wydatkowania środków publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro" stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Oława Nr 78/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 224/2010 z dnia 31.12.2010 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 

Liczba odwiedzin : 758
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy - Ryszard Wojciechowski
Czas wytworzenia: 2010-06-29 14:39:47
Czas publikacji: 2010-06-29 14:39:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak