Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja XIX z 10.11.2011

2015-04-16 11:54:56
Sesja XXII z 30.12.2011r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/126/2011 (42.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.

Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/126/2011  (446.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
.
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały XXII/126/2011 (268.8 KB)
Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach.
Dokument Załącznik nr 3 do Uchwały XXII/126/2011 (130.4 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/127/2011 (473 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/127/2011 (199.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok.

Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały XXII/127/2011 (107.3 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/128/2011 (50 KB)
w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Oława.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/129/2011 (56.2 KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława na 2012 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/129/2011 (438.2 KB)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława na 2012 rok.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/130/2011 (75.6 KB)
w sprawie wydawania gazety gminnej "Wieści Gminy Oława".

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/131/2011 (49.9 KB)
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
Uchwałę nr XXII/131/2011 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz.142, z 16.01.2012r. , z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012r.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/132/2011 (44.7 KB)
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oława nr LIV/352/2010 z 29.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Oława.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/133/2011 (62.4 KB)
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oława nr XI/52/2011 z 29.04.2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy nr LIV/352/2010 z 29.04.2010r.


2012-01-09 08:29:02
Sesja XXI z 14.12.2011

 
2011-12-28 13:45:05
Sesja XX z 30.11.2011r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XX/115/2011 (40.4 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XX/115/2011 (432.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XX/115/2011 (859.8 KB)
Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XX/115/2011 (129.7 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XX/116/2011 (240.3 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały XX/116/2011 (549.3 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XX/117/2011 (31.9 KB)
w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XX/118/2011 (44.9 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/319/2009 z dnia 27.11.2009r.
Uchwałę XX/118/2011 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 5034 w dniu 15.12.2011 r.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XX/119/2011 (294.2 KB)
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XX/120/2011 (36.1 KB)
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Oława".


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XX/121/2011 (96.9 KB)
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Oławie.

 


2011-12-19 12:08:40
Sesja XVIII z 28.10.2011r.

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/96/2011 (69 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
DokumentZałącznik nr 1 do Uchwały XVII/96/2011 (604.1 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
DokumentZałącznik nr 2 do Uchwały XVII/96/2011 (385.8 KB)
Wykaz przedsięwzięć
DokumentZałącznik nr 3 do Uchwały XVII/96/2011 (245.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/97/2011 (587.6 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
DokumentZałącznik nr 1 do Uchwały XVIII/97/2011 (232.7 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2011r.
DokumentZałącznik nr 2 do Uchwały XVIII/97/2011 (764.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/98/2011 (69.8 KB)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę wójta gminy Oława.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/99/2011 (80.3 KB)
w sprawie przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Nowym Otoku, na dofinansowanie konserwacji dachu krytego gontem drewnianym kościoła filialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Marszowicach.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/100/2011 (66.8 KB)
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oławie do orzekania w kadencji 2012-2015.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/101/2011 (152.5 KB)
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/102/2011 (71.7 KB)
w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/103/2011 (257.9 KB)
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą X/61/2007 z 15.06.2007r.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/104/2011 (45.7 KB) - straciła moc
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława na lata 2011-2032".
Uchwała nr XVIII/104/2014 straciła moc na podstawie uchwały III/10/2014 z 19.12.2014r.

2011-11-09 14:18:18
Sesja XVII z 28.09.2011r.

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVII/89/2011 (72.4 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031
DokumentZałącznik nr 1 do Uchwały XVII/89/2011 (606.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
DokumentZałącznik nr 2 do Uchwały XVII/89/2011 (779.4 KB)
Wykaz przedsięwzięć.
DokumentZałącznik nr 3 do Uchwały XVII/89/2011 (252.9 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVII/90/2011 (625 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
DokumentZałącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/90/2011 (192.3 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2011r.
DokumentZałącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/90/2011 (753.5 KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych na 2011 rok.
DokumentZałącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/90/2011 (614.9 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVII/91/2011 (128.7 KB)
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Oława.
Uchwałę nr XVII/91/2011 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 222, poz 3838 z dnia 28.10.2011r.
Uchwała nr XVII/91/2011 traci moc na podstawie uchwały nr LV/332/2013 z 31.10.2013r.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVII/92/2011 (69.6 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
DokumentZałącznik graficzny nr 1 do Uchwały XVII/92/2011 (249.7 KB)

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVII/93/2011 (71.7 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Psary.
DokumentZałącznik graficzny nr 1 do Uchwały XVII/93/2011 (240 KB)

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVII/94/2011 (58.1 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Godzikowice.
DokumentZałącznik graficzny nr 1 do Uchwały XVII/94/2011 (104.3 KB)
Uchwałę nr XVII/94/2011 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 222, poz 3839 z dnia 28.10.2011r.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XVII/95/2011 (65.3 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/61/2011 z 16.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2011r.

2011-11-07 11:11:25
Sesja XVI z 31.08.2011r.

 
2011-09-12 11:29:33
Sesja XV z 12.08.2011r.

 
2011-08-18 14:24:20
Sesja XIV z 30.06.2011r.

 
2011-07-07 10:34:46
Sesja XIII z 16.06.2011r.

Sesja XIII z 16.06.2011r.
2011-07-05 12:46:50