Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja nr L z dnia 31.12.2009r.

 
2010-01-20 11:43:06
Sesja XLIX z 11.12.2009r.

 
2010-01-06 11:36:42
Sesja XLVIII z 27.11.2009r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/310/2009 (228.5 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/310/2009 (27.6 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2009 rok. Przychody i rozchody.
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/310/2009 (112.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
Dokument Załącznik nr 2a do uchwały XLVIII/310/2009 (166.9 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2009 o charakterze dotacyjnym. Dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
Dokument Załącznik nr 2b do uchwały XLVIII/310/2009 (34.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).
Dokument Załącznik nr 2c do uchwały XVIII/310/2009 (35.3 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym w Oławie.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/310/2009 (212.7 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
Dokument Załącznik nr 3a do uchwały XLVIII/310/2009 (179.8 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
Dokument Załącznik nr 4 do uchwały XLVIII/310/2009 (69.1 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/311/2009 (42.6 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr Dokument XXIX/309/2005 z 27.05.2005r. w sprawie poręczenia pożyczki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Oława dla miejscowości: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik" dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława XLVIII/312/2009 (40.8 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr Dokument XXIX/200/2008 z 19.09.2008r Dokument zał. nr 1 do uchwały XXIX/200/2008
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/312/2009 (47.4 KB)
Wykaz inkasentów poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Uchwałę nr XLVIII/312/2009 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 214, poz 4089 z dnia 14.12.2009r.


 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława XLVIII/313/2009 (38.9 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr Dokument XLVI/307/2009 z dnia 29.10.2009 w sprawie opłat za posiadanie psów.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/313/2009 (53.4 KB)
Wykaz inkasentów poboru opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.
Uchwałę nr XLVIII/313/2009 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 214, poz 4090 z dnia 14.12.2009r.


 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/314/2009 (29.3 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/314/2009 (909.6 KB)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława

Obraz Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/314/2009   (1.3 MB)  - Obraz większa rozdzielczość załącznika (9.4 MB)
ujednolicony rysunek studium
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/314/2009 (285.3 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/315/2009 (415.1 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
Obraz Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/315/2009 (3.1 MB)
Załącznik graficzny.
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/315/2009 (28.7 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/315/2009 (39.6 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Uchwałę nr XLVIII/315/2009 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38, poz 530 z dnia 1.03.2010r.

Uchwała XLVIII/315/2009 została zmieniona Uchwałą nr XXIX/159/2012 z 30.05.2012r.


 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/316/2009 (133.6 KB)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława, zatwierdzonego uchwałą nr Dokument XLII/404/2006 z 28.04.2006r. Dokument cd uchwały XLII/404/2006, załączniki do uchwały XLII/404/2006:Dokument zał1 , Dokument zał2, Dokument zał3, Dokument zał4, Dokument zał5, Dokument zał6, Dokument zał7
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.

Obraz Załącznik do uchwały XLVIII/316/2009 (2.3 MB)
załącznik graficzny
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/316/2009 (18.6 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/316/2009 (22.1 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Uchwałę nr XLVIII/316/2009 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38, poz 4531 z dnia 1.03.2010r.


 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/317/2009 (534.2 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Godzikowice, gm. Oława

Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/317/2009 (765.4 KB)
załącznik graficzny

Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/317/2009 (20.3 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
, które należą do zadań własnych gminy.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/317/2009 (22.2 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

Uchwałę nr XLVIII/317/2009 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 14, poz 215 z dnia 26.01.2010r.


 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/318/2009 (245.1 KB)
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Uchwała nr XLVIII/318/2009 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.


 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/319/2009 (198.3 KB)
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultry, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.
Uchwałę nr XLVIII/319/2009 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 221, poz 4265 z dnia 23.12.2009r.

2009-12-10 10:18:06
Sesja XLVII z dnia 10.11.2009r.

Sesja XLVII z dnia 10.11.2009r.
2009-12-02 15:15:45
Sesja nr XLVI z dnia 29.10.2009r.

Sesja nr XLVI z dnia 29.10.2009r.
2009-11-09 08:41:36
Sesja nr XLV z dnia 25.09.2009r.

 
2009-11-03 11:23:59
Sesja nr XLIV z dnia 28.08.2009r.

 
2009-09-24 14:11:22
Sesja nr XLIII z dnia 21.08.2009r.

 
2009-09-01 09:33:37
Sesja nr XLII z dnia 3.07.2009r.

Sesja nr XLII z dnia 3.07.2009r.
2009-07-06 14:30:10
Sesja nr XLI z dnia 30.06.2009r.

 
2009-07-06 14:20:13