Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestr uchwał z 2014r.

- Uchwała Nr LX/360/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LX/361/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LX/362/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- Uchwała Nr LX/363/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2014r.
- Uchwała Nr LX/364/2014 w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława na lata 2011-2032" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława Nr XVIII/104/2011 z 28.10.2011r.
- Uchwała Nr LX/365/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława na 2014r.
- Uchwała Nr LX/366/2014 w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny.

 

- Uchwała Nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

- Uchwała Nr LXII/368/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031
- Uchwała Nr LXII/369/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LXII/370/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
- Uchwała Nr LXII/371/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Hermanowice-Czechnice-Klecina w obrębach Jankowice, Marcinkowice, Lizawice, Zabardowice, Marszowice, Gaj Oławski w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXII/372/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Hermanowice-Czechnice-Klecina w obrębach Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Osiek, Chwalibożyce, Psary w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXII/373/2014 w sprawie zmiany wielkości aglomeracji Stanowice.

 

- Uchwała Nr LXIII/374/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Oława.

 

- Uchwała Nr LXIV/375/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031. 
- Uchwała Nr LXIV/376/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
-  Uchwała Nr LXIV/377/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
- Uchwała Nr LXIV/378/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2013 rok.

- Uchwała Nr LXIV/379/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za rok 2013.

- Uchwała Nr LXIV/380/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Oława.

- Uchwała Nr LXIV/381/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Oława.

- Uchwała Nr LXIV/382/2014 w sprawie zmiany uchwał nr XX/234/2004 Rady Gminy Oława z 27.08.2004r. w sprawie Statutu Gminy Oława.

- Uchwała Nr LXIV/383/2014 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława w roku 2014.
- Uchwała Nr LXIV/384/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu pt. "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT).
- Uchwała Nr LXIV/385/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

- Uchwała Nr LXIV/386/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Zakrzów w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXIV/387/2014 w sprawie podziału gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.w sprawie podziału gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.w sprawie podziału gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 - Uchwała Nr LXV/389/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.  
-
Uchwała Nr LXV/390/2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
-  Uchwała Nr LXV/391/2014 w sprawie zmiany uchwały z 12.02.2014r. nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
-  Uchwała Nr LXV/392/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
-  Uchwała Nr LXV/393/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

 

 - Uchwała Nr LXVI/394/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2013 rok.
 - Uchwała Nr LXVI/395/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2013.
- Uchwała Nr LXVI/396/2014 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.  
-
Uchwała Nr LXVI/397/2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
-  Uchwała Nr LXVI/398/2014 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice".

 

- Uchwała Nr LXVII/399/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LXVII/400/2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LXVII/401/2014 w sprawie zmiany uchwały z 12 lutego 2014r. nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w sprawie uchylenia uchwały z 29 kwietnia 2014r. nr LXV/291/2014 w sprawie zmiany uchwały z 12 lutego 2014r. nr LXI/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
- Uchwała Nr LXVII/402/2014 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Jaworowie 1, 57-120 Wiązów, na dofinansowanie wymiany i konserwacji okien w kościele filialnym pw. św. Wawrzyńca w Oleśnciy Małej.
- Uchwała Nr LXVII/403/2014 w sprawie określenia: - zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć: - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz logopedów.
- Uchwała Nr LXVII/404/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXVII/405/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław.
- Uchwała Nr LXVII/406/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Psary w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXVII/407/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice, w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXVII/408/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXVII/409/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Marcinkowice w gminie Oława.
- Uchwała  Nr LXVII/410/2014 w sprawie uchwalnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Oleśnica Mała, w gminie Oława.
- Uchwała Nr LXVII/411/2014 w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Wsią Farbiarską Neckeroda z Powiatu Ziemskiego Weimarskiego (Turyngia), Niemcy.

 

- Uchwała Nr LXVIII/412/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LXVIII/413/2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LXVIII/414/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2014r.


- Uchwała Nr LXIX/415/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LXIX/416/2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.

 

 

- Uchwała Nr LXX/417/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LXX/418/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LXX/419/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczność publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Konkurs nr 2/PO liŚ 9.3.2013
- Uchwała Nr LXX/420/2014 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Bystrzycy, na dofinansowanie bieżącej konserwacji kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Bystrzycy.
- Uchwała Nr LXX/421/2014 w sprawie określenia: - zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć: tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów oraz logopedów.
- Uchwała Nr LXX/422/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe, Niemil, Oleśnica Mała, Osiek, Owczary.
- Uchwała Nr LXX/423/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gm. Oława.
- Uchwała Nr LXX/424/2014 w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Czesława Curyl do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LXVII/404/2014 Rady Gminy Oława z 27.06.2014r.

 

- Uchwała Nr LXX/425/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LXX/426/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LXX/427/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr LXX/428/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
- Uchwała Nr LXX/429/2014 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 396 do miejsca realizacji projektu P-3/2014".
- Uchwała Nr LXX/430/2014 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Osieku, na dofinansowanie bieżącej konserwacji kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Paderewskiego w Chwalibożycach.
- Uchwała Nr LXX/431/2014 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna", działającego jako Lokalna Grupa Działania.

 

- Uchwała Nr LXXII/432/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LXXII/433/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LXXII/434/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta dla celów podatku rolnego.
- Uchwała Nr LXXII/435/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr LXXII/436/2014 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położoneog w obrębie wsi Siedlce.
- Uchwała Nr LXXII/437/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr LXXII/438/2014 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ale powstają odpady komunalne.
- Uchwała Nr LXXII/439/2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr LXXII/440/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

 

- Uchwała Nr LXXIII/441/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Nr LXXIII/442/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
- Uchwała Nr LXXIII/443/2014 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- Uchwała Nr LXXIII/444/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych.
- Uchwała Nr LXXIII/445/2014 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".

- Uchwała Nr LXXIII/446/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie

2014-01-30 13:32:28
Rejestr uchwał z 2013r.

- Uchwała Nr XXXVIII/221/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/110/2011 Rady Gminy Oława z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- Uchwała Nr XXXVIII/223/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/2011 Rady Gminy Oława z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

- Uchwała Nr XXXIX/224/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr XXXIX/225/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XXXIX/226/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/191/2012 Rady Gminy Oława z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok".
- Uchwała Nr XXXIX/227/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława z dnia 31 października 2012 r. nr XXXIV/187/2012 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.
- Uchwała Nr XXXIX/228/2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2015".
- Uchwała Nr XXXIX/229/2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015".
- Uchwała Nr XXXIX/230/2013 w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oława na lata 2011-2032" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr XVIII/104/2011 z dnia 28 października 2011 r.
- Uchwała Nr XXXIX/231/2013 w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Oława oraz cennika opłat.
- Uchwała Nr XXXIX/232/2013 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
- Uchwała Nr XXXIX/233/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Oława do zawarcia prozumienia w burmistrzem Miasta Oława w sprawie kierowania mieszkańców miasta Oława do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

 

- Uchwała Nr XL/234/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr XL/235/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XL/236/2013 w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego.
- Uchwała Nr XL/237/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Oława.
- Uchwała Nr XL/238/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.

 

- Uchwała Nr XLI/239/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
- Uchwała Nr XLI/240/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLI/241/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLI/242/2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- Uchwała Nr XLI/243/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała Nr XLI/244/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

- Uchwała Nr XLII/245/2013 w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXXVII/2012/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr XLII/246/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XLII/247/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za rok 2012.
- Uchwała Nr XLII/248/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2012 r.
- Uchwała Nr XLII/249/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.
- Uchwała Nr XLII/250/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/218/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012 roku.
- Uchwała Nr XLII/251/2013 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława w roku 2013.
- Uchwała Nr XLII/252/2013 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gaj Oławski na lata 2013-2020".
- Uchwała Nr XLII/253/2013 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Owczary na lata 2013-2020".
- Uchwała Nr XLII/254/2013 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zakrzów na lata 2013-2020".
- Uchwała Nr XLII/255/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Uchwała Nr XLII/256/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/193/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń - Pasikurowice - Wrocław.
- Uchwała Nr XLII/257/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/194/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
- Uchwała Nr XLII/258/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/195/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Niwnik w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLII/259/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/196/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bolechów w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLII/260/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/239/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
- Uchwała Nr XLII/261/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/240/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLII/262/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/241/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLII/263/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".

 

- Uchwała Nr XLIII/264/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr XLIII/265/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XLIII/266/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr XLIII/267/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- Uchwała Nr XLIII/268/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
- Uchwała Nr XLIII/269/2013 w sprawie wzoru deklaracji i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
- Uchwała Nr XLIII/270/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu na realizacje zadania pn.: "Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie".
- Uchwała Nr XLIII/271/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn.: Wykonanie chodnika w m. Oleśnica Mała".
- Uchwała Nr XLIII/272/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 D ul. Kościuszki w Bystrzycy na odcinku ulicy Niecała do ulicy Sienkiewicza".
- Uchwała Nr XLIII/273/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn.: "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych".
- Uchwała Nr XLIII/274/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Oława na realizację zadania pn.: "Opracowanie projektowe Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) oraz Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DUŚ) południowo - zachodniej obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej 94".
- Uchwała Nr XLIII/275/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Hermanowice-Czechnice-Klecina w obrębach Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Osiek, Chwlibożyce, Psary w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIII/276/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Hermanowice-Czechnice-Klecina w obrębach Jankowice, Marcinkowice, Lizawice, Zabardowice, Marszowice, Gaj Oławski w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIII/277/2013 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych Gminy Oława na lata 2013-2017".

 

- Uchwała Nr XLIV/278/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr XLIV/279/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XLIV/280/2013 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Osieku 84, 55-200 Oława, na dofinansowanie prac fumigacyjnych w kościele filialnym p.w. Św. Katarzyny w Niemilu.
- Uchwała Nr XLIV/281/2013 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Marcina w Owczarach 53, 55-200 Oława, na dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej w kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Owczarach.
- Uchwała Nr XLIV/282/2013 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Marcina Bpa w Marcinkowicach, ul. Szkolna 5, 55-200 Oława, na dofinansowanie prac remontowych polegających na wymianie czterech okien w prezbiterium oraz wstawienia czterech witraży w kościele parafialnym p.w. Św. Marcina Bpa w Marcinkowicach.
- Uchwała Nr XLIV/283/2013 w sprawie przyznania dotacji Parafi Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Jaworowie 1, 57-120 Wiązów, na dofinansowanie remontu okien wraz z wstawieniem stylowych witraży w kościele filialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Oleśnicy Małej.
- Uchwała Nr XLIV/284/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/234/2004 Rady Gminy Oława z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oława.
- Uchwała Nr XLIV/285/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Oława.
- Uchwała Nr XLIV/286/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/287/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/288/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/289/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/290/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/291/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/292/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Osiek, Niemil w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/293/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Owczary, Oleśnica Mała w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/294/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/295/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/296/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/297/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Marszowice, Miłonów, Sobocisko, Lizawice, Zabardowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIV/298/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.

 

 

- Uchwała Nr XLV/299/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr XLV/300/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XLV/301/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Oława.

 

 

- Uchwała Nr XLVI/302/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2012 rok.
- Uchwała Nr XLVI/303/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2012.

 

 

- Uchwała Nr XLVII/304/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr XLVII/305/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XLVII/306/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.
- Uchwała Nr XLVII/307/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Oławie.

 

 

- Uchwała Nr XLVIII/308/2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2013r.

 

 

- Uchwała Nr XLIX/309/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013 - 2031.
- Uchwała Nr XLIX/310/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XLIX/311/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XLIX/312/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława.
- Uchwała Nr XLIX/313/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Oława z Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w miejscowości Gać.

 

 

- Uchwała Nr XLIX/314/2013 w sprawie z zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013 - 2031.
- Uchwała Nr XLIX/315/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr XLIX/316/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych gminy Oława na lata 2013-2017.
- Uchwała Nr XLIX/317/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Oława

 

 

- Uchwała Nr LI/318/2013 w sprawie zmiany wielkości aglomeracji Stanowice.

 

 

- Uchwała Nr LII/319/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr LII/320/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr LII/321/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
- Uchwała Nr LII/322/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowemu Oławskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 D ul. Kościuszki w Bystrzycy na odcinku ulicy Niecała do ulicy Wójcickiej nr 1548 D".

 

 

- Uchwała Nr LIII/323/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr LIII/324/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr LIII/325/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

- Uchwała Nr LIV/326/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.- Uchwała Nr LV/327/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr LV/328/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr LV/329/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
- Uchwała Nr LV/330/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr LV/331/2013 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.
- Uchwała Nr LV/332/2013 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Oława.
- Uchwała Nr LV/333/2013 w sprawie zmiany uchwały XX/234/2004 Rady Gminy Oława z 27.08.2004r. w sprawie Statutu Gminy Oława.
- Uchwała Nr LV/334/2013 w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Oława".- Uchwała Nr LVI/335/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr LVI/336/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr LVI/337/2013 w sprawie uchylenia Uchwały nr L/317/2013 Rady Gminy Oława z 30.08.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi wójta gminy Oława.- Uchwała Nr LVII/338/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr LVII/339/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr LVII/340/2013 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pubilcznego na 2014 rok".
- Uchwała Nr LVII/341/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Przygodzice (woj. Wielkopolskie) w postaci zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim w dniu 14 listopada 2013 roku.

 

 

- Uchwała Nr LVIII/342/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr LVIII/343/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr LVIII/344/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
- Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr LVIII/345/201
- Uchwała Nr LVIII/346/2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr LVIII/347/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
- Uchwała Nr LVIII/348/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Marszowice
- Uchwała Nr LVIII/349/2013 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Brzeg".

- Uchwała Nr LVIII/350/2013 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice".

 

- Uchwała Nr LIX/351/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Nr LIX/352/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
- Uchwała Nr LIX/353/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca.
- Uchwała Nr LIX/354/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
- Uchwała Nr LIX/355/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice.
- Uchwała Nr LIX/356/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Owczary.
- Uchwała Nr LIX/357/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sobocisko.
- Uchwała Nr LIX/358/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
- Uchwała Nr LIX/359/2013 w sprawie likwidacji Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Oławie

2013-02-05 10:57:11
Rejestr uchwał z 2012r.

- Uchwała Nr XXIII/134/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2012r.

 

- Uchwała Nr XXIV/135/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXIV/136/2012 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXIV/137/2012 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na ok 2012".

 

- Uchwała Nr XXV/138/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXV/139/2012 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXV/140/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Godzikowice.
- Uchwała Nr XXV/141/2012 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława

 

- Uchwała Nr XXVI/142/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXVI/143/2012 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXVI/144/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jaczkowice".

 

 - Uchwała Nr XXVII/145/2012 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.
- Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2011 r.
- Uchwała Nr XXVII/148/2012 w sprawie zatwierdzenia finansowego instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za rok 2011.
- Uchwała Nr XXVII/149/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr XXVII/150/2012 w sprawie aktualizacji " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława na lata 2011-2032 " przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr XVIII/104/2011 z 28.10.2011r.
- Uchwała Nr XXVII/151/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

- Uchwała Nr XXVIII/152/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXVIII/153/2012 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXVIII/154/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr XXVIII/155/2012 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr XXVIII/156/2012 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2017.

 

- Uchwała Nr XXIX/157/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXIX/158/2012 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXIX/159/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
- Uchwała Nr XXIX/160/2012 w sprawie rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Eko-Natura do usunięcia naruszenia poprzez stwierdzenie nieważności  uchwały nr X/61/2007 Rady Gminy Oława z 15.06.2007r.

 

- Uchwała Nr XXX/161/2012  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2011 rok.
- Uchwała Nr XXX/162/2012  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2011.
- Uchwała Nr XXX/163/2012  w sprawie zatwierdzenia wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Oława.

 

- Uchwała Nr XXXI/164/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012 - 2031.
- Uchwała Nr XXXI/165/2012  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXXI/166/2012  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2012r.


- Uchwała Nr XXXII/167/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012 - 2031.
- Uchwała Nr XXXII/168/2012  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.


- Uchwała Nr XXXIII/169/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXXIII/170/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXXIII/171/2012 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Bystrzycy, ul. Brzegowa 13, 55-200 Oława na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich okien witrażowych w budynku kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Bystrzycy, ul. Brzegowa 17, 55-200 Oława.
- Uchwała Nr XXXIII/172/2012 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Owczarach 53, 55-200 Oława na dofinansowanie prac renowacyjnych przy figurach z ołtarza bocznego "Ukrzyżowanie Pana Jezusa" w budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Marcina w Owczarach 53.
- Uchwała Nr XXXIII/173/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- Uchwała Nr XXXIII/174/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Oława dla szkół publicznych, publicznych przedszkoli i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
- Uchwała Nr XXXIII/175/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Oława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.
- Uchwała Nr XXXIII/176/2012 w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Oława.


- Uchwała Nr XXXIV/177/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXXIV/178/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXXIV/179/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
- Uchwała Nr XXXIV/180/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XXXIV/181/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XXXIV/182/2012 w sprawie podziału Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- Uchwała Nr XXXIV/183/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
- Uchwała Nr XXXIV/184/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
- Uchwała Nr XXXIV/185/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXIV/186/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bolechów w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXIV/187/2012 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

- Uchwała Nr XXXV/188/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława.
- Uchwała Nr XXXV/189/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXXV/190/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/91/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Oława.
- Uchwała Nr XXXV/191/2012 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymni działalność pożytku publicznego na 2013 rok".
- Uchwała Nr XXXV/192/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XIII/169/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oława.
- Uchwała Nr XXXV/193/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław.
- Uchwała Nr XXXV/194/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława"
- Uchwała Nr XXXV/195/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Niwnik w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXV/196/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bolechów w gminie Oława.

 

- Uchwała Nr XXXVI/197/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXXVI/198/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXXVI/199/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


- Uchwała Nr XXXVII/200/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała Nr XXXVII/201/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXXVII/202/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
- Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Oława nr XXXVII/203/2012
- Uchwała Nr XXXVII/204/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Bystrzyca, Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXVII/205/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Marcinkowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Gaj Oławski, Miłonów, Marszowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXVII/206/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Ścinawa Polska, Ścinawa, Godzikowice, Gać, Psary, Maszków, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXVII/207/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława./
- Uchwała Nr XXXVII/208/2012 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Oława na lata 2012-2027".
- Uchwała Nr XXXVII/209/2012 w sprawie podziału Gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- Uchwała Nr XXXVII/210/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2012 r. nr XXXIII/176/2012 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Oława.
- Uchwała Nr XXXVII/211/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXVII/212/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
- Uchwała Nr XXXVII/213/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Niwnik w gminie Oława.
- Uchwała Nr XXXVII/214/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gaj Oławski na lata 2013-2020".
- Uchwała Nr XXXVII/215/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zakrzów na lata 2013-2020".
- Uchwała Nr XXXVII/216/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Owczary na lata 2013-2020".
- Uchwała Nr XXXVII/217/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sobocisko na lata 2013-2020".
- Uchwała Nr XXXVII/218/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława na 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVII/219/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oława".
- Uchwała Nr XXXVII/220/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław.

2012-01-19 14:39:20
Rejestr uchwał z 2011r.

- Uchwała Nr V/10/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oława na lata 2011-2031
- Uchwała Nr V/11/2011 Uchwała budżetowa na rok 2011.


- Uchwała Nr VI/12/2011 w sprawie zmiany uchwały nr V/10/2011 z 7.01.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oława na lata 2011-2031
- Uchwała Nr VI/13/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.


- Uchwała Nr VII/14/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr VII/15/2011 w sprawie delegowania radnych na członków Zespołu Doradczo-Inicjatywnego.
- Uchwała Nr VII/16/2011 w sprawie poparcia budowy zbiornika "Racibórz Dolny", zbiornika zapasowego "Kotlarnia" oraz przyśpieszenia prac z tym związanych.
- Uchwała Nr VII/17/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr VII/18/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Radosława Dróżdż dotyczącego nienależytego wykonywania zadań wójta gminy Oława oraz jego pracowników.
- Uchwała Nr VII/19/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".

- Uchwała Nr VIII/20/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr VIII/21/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr VIII/22/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sobocisko.
- Uchwała Nr VIII/23/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oleśnicy Małej.
- Uchwała Nr VIII/24/2011 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Owczarach na dofinansowanie renowacji bocznego ołtarza Ukrzyżowania Pana Jezusa z kościoła finalnego w Owczarach.


- Uchwała Nr IX/25/2011 w sprawie zmiany uchwały nr VI/12/2011 z dnia 10.01.2011 w sprawie zmiany uchwały nr V/10/2011 z 7.01.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr IX/26/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr IX/27/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.
- Uchwała Nr IX/28/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie za rok 2010.
- Uchwała Nr IX/29/2011 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Jaworowie na dofinansowanie prac remontowych dachu w kościele filialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Oleśnicy Małej.
- Uchwała Nr IX/30/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
- Uchwała Nr IX/31/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca.
- Uchwała Nr IX/32/2011 w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Stanowice.
- Uchwała Nr IX/33/2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr IX/34/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2011.
- Uchwała Nr IX/35/2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Oława.
- Uchwała Nr IX/36/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2010 rok.
- Uchwała Nr IX/37/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2008 z 19.09.2008r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


- Uchwała Nr X/38/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr X/39/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
 

- Uchwała Nr XI/40/2011 w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr XI/41/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XI/42/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na remonty obiektów komunalnych.
- Uchwała Nr XI/43/2011 w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie wsi Stanowice oraz zmiany uchwały nr XLIX/332/98 z 22.04.1998r. w sprawie ustalenia i nadania nazw ulic w obrębie Stanowic oraz uchylenia uchwały nr XLIV/422/2006 z 27.06.2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice.
- Uchwała Nr XI/44/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/213/2004 z 5.07.2004r.
- Uchwała Nr XI/45/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Oława w zakresie rozwoju sportu.
- Uchwała Nr XI/46/2011 w sprawie przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w.św. Marii Magdaleny w Osieku na dofinansowanie prac konserwatorskich 13-głosowych organów w kościele parafialnym w Osieku.
- Uchwała Nr XI/47/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa Barbary i Roberta Padula do usunięcia naruszenia prawa uchwałą LXI/390/2010 z 15.10.2010r.
 - Uchwała Nr XI/48/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Zbigniewa Twardochleba do usunięcia naruszenia prawa uchwałą LXI/390/2010 z 15.10.2010r.
- Uchwała Nr XI/49/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Stanisława Cholewickiego do usunięcia naruszenia prawa uchwałą LXI/390/2010 z 15.10.2010r.
- Uchwała Nr XI/50/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Michała Zubowskiego do usunięcia naruszenia prawa uchwałą LXI/390/2010 z 15.10.2010r.
- Uchwała Nr XI/51/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania państwa Barbary i Franciszka Mamczurów do usunięcia naruszenia prawa uchwałą LXI/390/2010 z 15.10.2010r.
- Uchwała Nr XI/52/2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oława nr LIV/352/2010 z 29.04.2010r.
- Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Oleśnica Mała.
- Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Marcinkowice.


- Uchwała Nr XII/55/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr XII/56/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
- Uchwała Nr XII/57/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XII/58/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Beaty Kępskiej na wójta gminy Oława.


- Uchwała Nr XIII/59/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2010 rok.
- Uchwała Nr XIII/60/2011 w sprawie w sprawie udzielania absolutorium wójtowi gminy Oława za rok 2010.
- Uchwała Nr XIII/61/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2011r.

 

- Uchwała Nr XIV/62/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XIV/63/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających gminie Oława i jej podległym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia ulg.
- Uchwała Nr XIV/64/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/215/2008 z 30.10.2008r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i aktu nadania statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.
- Uchwała Nr XIV/65/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława."
- Uchwała Nr XIV/66/2011 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
- Uchwała Nr XIV/67/2011 w sprawie przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach, na dofinansowanie prac wymiany okien w kościele filialnym p.w. Podniesienia krzyża św. w Gać.
- Uchwała Nr XIV/68/2011 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Oława.
- Uchwała Nr XIV/69/2011 w sprawie zatwierdzenia wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Oława.

 

- Uchwała Nr XV/70/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr XV/71/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XV/72/2011 w sprawie zasad i trybu używania Herbu Gminy Oława.
- Uchwała Nr XV/73/2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu powiatu oławskiego" wraz z informacją o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr XV/74/2011 w sprawie przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Marcina w Owczarach na dofinansowanie trucia drewnojadów ołtarza głównego poddanego renowacji w latach 2005-2009.

 

- Uchwała Nr XV/75/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr XV/76/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XV/77/2011 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Oławie.
- Uchwała Nr XV/78/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XV/79/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Siedlce.
- Uchwała Nr XV/80/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Zakrzów.
- Uchwała Nr XV/81/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XV/82/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XV/83/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice.
- Uchwała Nr XV/84/2011 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XV/85/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
- Uchwała Nr XV/86/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XV/87/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca.
- Uchwała Nr XV/88/2011 w sprawie przekazania składników mienia komunalnego sołectwu Bystrzyca.

 

- Uchwała Nr XV/89/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr XV/90/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XV/91/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Oława.
- Uchwała Nr XV/92/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XV/93/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Psary.
- Uchwała Nr XV/94/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Godzikowice.
- Uchwała Nr XV/95/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/61/2011 z 16.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2011 r.

 

- Uchwała Nr XV/96/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr XV/97/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XV/98/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę wójta gminy Oława.
- Uchwała Nr XV/99/2011 w sprawie przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Nowym Otoku na dofinansowanie konserwacji dachu krytego gontem drewnianym kościoła filialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Marszowicach.
- Uchwała Nr XV/100/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oławie do orzekania w kadencji 2012-2015
- Uchwała Nr XV/101/2011 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
- Uchwała Nr XV/102/2011 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
- Uchwała Nr XV/103/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr X/61/2007 Rady Gminy Oława z 15.06.2007r.
- Uchwała Nr XV/104/2011 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława na lata 2011-2031".

 

- Uchwała Nr XIX/105/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011r.
- Uchwała Nr XIX/106/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
- Uchwała Nr XIX/107/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XIX/108/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XIX/109/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów.
- Uchwała Nr XIX/110/2011 w sprawie inkasa od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- Uchwała Nr XIX/111/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/225/2008 Rady Gminy Oława z dnia 25.11.2008 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
- Uchwała Nr XIX/112/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
- Uchwała Nr XIX/113/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Owczary.
- Uchwała Nr XIX/114/2011 w sprawie przyznania dotacji Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Bystrzycy na dofinansowanie kapitalnego remontu dachu Sali parafialnej im. Błogosławionego Jana Pawła II przy Kaplicy Najświętszego Seca Jezusa w Bystrzycy.

 

- Uchwała Nr XX/115/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
- Uchwała Nr XX/116/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XX/117/2011 w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego.
- Uchwała Nr XX/118/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/319/2009 z 27.11.2009r.  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie.
- Uchwała Nr XX/119/2011 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".
- Uchwała Nr XX/120/2011 w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Oława".
- Uchwała Nr XX/121/2011 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie".

 

- Uchwała Nr XXI/122/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031
- Uchwała Nr XXI/123/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XXI/124/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
- Uchwała budżetowa na rok 2012 nr XXI/125/2011 

 

 

- Uchwała Nr XXII/126/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031
- Uchwała Nr XXII/127/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
- Uchwała Nr XXII/128/2011 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Oława.
- Uchwała Nr XXII/129/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława na 2012 r.
- Uchwała Nr XXII/130/2011 w sprawie wydania gazety gminnej "Wieści Gminy Oława".
- Uchwała Nr XXII/131/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
- Uchwała Nr XXII/132/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/352/2010 z 29.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Oława.
- Uchwała Nr XXII/133/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/52/2011 z 29.04.2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone Uchwałą nr LIV/352/2010 z 29.04.2010r.

2011-02-09 14:31:19
Rejestr uchwał z 2010r

- Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Oława.

 

- Uchwała Nr II/2/2010 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Oława.
- Uchwała Nr II/3/2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oława.


- Uchwała Nr III/4/2010 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
- Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Oława w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Ekogok".
- Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę wójta gminy Oława.


- Uchwała Nr IV/7/2010 w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
- Uchwała Nr IV/8/2010 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2011r.
- Uchwała Nr IV/9/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława na 2011r.

2011-02-08 11:58:34
Rejestr Uchwał Rady Gminy Oława


Rejestry uchwał znajdują się w Biurze Rady Gminy Oława, pok. nr 11, I piętro. 

Poniżej odnajdą Państwo rejestr uchwał w kadencji Rady Gminy Oława 2010 - 2014 w podziale na lata.

Z treścią uchwał mogą się Państwo zapoznać poprzez menu główne po lewej stronie, w folderach zamieszczonych pod rejestrem uchwał. Uchwały zostały zamieszczone chronologicznie według daty uchwalenia przez Radę Gminy Oława, z podziałem
na lata i kadencję Rady.
2011-02-08 11:56:39