Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Oława na rok 2009. 

 
​ 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 1/2009 z dnia 02.01.2009r.
w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Oława na pokrycie bieżących wydatków. 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 2/2009 z dnia 02.01.2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2004 Wójta Gminy Oława z 6.07.2004r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczania pracownikom środków higieny osobistej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 3/2009 z dnia 12.01.2009r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 4/2009 z dnia 15.01.2009r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Oława na 2009 rok, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 5/2009 z dnia 15.01.2009r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 6/2009 z dnia 23.01.2009r.
w sprawie użyczenia Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 7/2009 z dnia 28.01.2009r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 8/2009 z dnia 28.01.2009r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 9/2009 z dnia 31.01.2009r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 10/2009 z dnia 31.01.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 11/2009 z dnia 11.02.2009r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 12/2009 z dnia 11.02.2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2008 Wójta Gminy Oława w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 13/2009 z dnia 11.02.2009r.
w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy Oława i jednostki organizacyjne gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 14/2009 z dnia 26.02.2009r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 15/2009 z dnia 27.02.2009r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 16/2009 z dnia 27.02.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 17/2009 z dnia 28.02.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 18/2009 z dnia 06.03.2009r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzenia inwentaryzacji".

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 19/2009 z dnia 06.03.2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 20/2009 z dnia 16.03.2009r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z budową skrzyżowania drogi krajowej 94 relacji Wrocław - Opole ze zjazdem do Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 21/2009 z dnia 16.03.2009r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława".

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 22/2009 z dnia 16.03.2009r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 23/2009 z dnia 17.03.2009r.
w sprawi sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 24/2009 z dnia 19.03.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawniczą Urzędu Gminy Oława oraz organów gminy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 25/2009 z dnia 23.03.2009r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 26/2009 z dnia 25.03.2009r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 27/2009 z dnia 23.03.2009r.
w sprawie użyczenia Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji sali gimnastycznej zlokalizowanej na działce nr 158 w obrębie Siedlec.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 28/2009 z dnia 27.03.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej w miejscowości Stanowice - Lotnisko.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 29/2009 z dnia 27.03.2009r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 30/2009 z dnia 31.03.2009r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Janików.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 31/2009 z dnia 31.03.2009r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Siecieborowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 32/2009 z dnia 31.03.2009r.
w sprawie zasad przydziału telefonów komórkowych i ustalenia limitu kwotowego za używanie telefonów komórkowych do celów służbowych pracownikom Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 33/2009 z dnia 31.03.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok. - Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 34/2009 z dnia 31.03.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 35/2009 z dnia 03.04.2009r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 36/2009 z dnia 03.04.2009r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 37/2009 z dnia 03.04.2009r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia Służby Przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę Służbę w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 38/2009 z dnia 06.04.2009r.
w sprawie powołania doraźnej komisji do wyceny składników majątkowych gminy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 40/2009 z dnia 14.04.2009r.
w sprawie określenia procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Sobocisku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 41/2009 z dnia 20.04.2009r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Godzikowicach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 42/2009 z dnia 22.04.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania robót wykończeniowych i instalacyjnych w pomieszczeniu WC w budynku świetlicy w miejscowości Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 43/2009 z dnia 23.04.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 44/2009 z dnia 23.04.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 45/2009 z dnia 27.04.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy Oława, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 46/2009 z dnia 28.04.2009r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Siecieborowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 47/2009 z dnia 30.04.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 48/2009 z dnia 30.04.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 49/2009 z dnia 30.04.2009r.
w sprawie powołania Komisji do wyceny składników majątku gminy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 50/2009 z dnia 30.04.2009r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym gminy Oława i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 51/2009 z dnia 30.04.2009r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 52/2009 z dnia 05.05.2009r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Gać.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 53/2009 z dnia 05.05.2009r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z rozbudową kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 54/2009 z dnia 07.05.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.

  

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 55/2009 z dnia 08.05.2009r.
w sprawie użyczenia Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych części nieruchomości położonej w Bystrzycy w granicach działki nr 714/4.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 56/2009 z dnia 11.05.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Godzikowicach w terenie aktywności gospodarczej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 57/2009 z dnia 12.05.2009r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 58/2009 z dnia 15.05.2009r.
w sprawie ustalenia norm środków czystości i sprzętu na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Oława oraz pomieszczeń użytkowanych przez Dyspozytora Taboru Samochodowego OSP W Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Oławie zgodnie z ustalonym rejonem sprzątania.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 59/2009 z dnia 12.05.2009r.
w sprawie zasad dowozu dzieci do szkół gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 60/2009 z dnia 12.05.2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 61/2009 z dnia 14.05.2009r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 62/2009 z dnia 14.05.2009r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 63/2009 z dnia 15.05.2009r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa w Drzemlikowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 64/2009 z dnia 15.05.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gaju Oławskim przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 65/2009 z dnia 15.05.2009r.
w sprawie ogłoszenia I  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy małej, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 66/2009 z dnia 15.05.2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Oława za 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 67/2009 z dnia 21.05.2009r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Oleśnica Mała.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 68/2009 z dnia 25.05.2009r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 69/2009 z dnia 29.05.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 70/2009 z dnia 29.05.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 71/2009 z dnia 29.05.2009r.
w sprawie wprowadzenia zmiany zasad najmu świetlic wiejskich.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 72/2009 z dnia 29.05.2009r.
w sprawie ustalenia zasad dotyczących świadczenia usług w zakresie udostępniania pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych gminy Oława oraz ustalenia stawek opłat za usługi.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 73/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pana Adama Kobylnika - nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 74/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Magdaleny Mruk - nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 75/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Agaty Delkowskiej - nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 76/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Agnieszki Dziwak -  nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 77/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 78/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Oława

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 79/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Godzikowicach, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Godzikowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 80/2009 z dnia 05.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pana Artura Batóra - inspektora ds. ochrony środowiska.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 81/2009 z dnia 22.06.2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 82/2009 z dnia 24.06.2009r.
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 83/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z budową trybun z szatniami, boisk do gier w m. Gać.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława przez pana Dariusza Gierulę - inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 85/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 86/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych w gminie Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 87/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Gminnej Gminy Oława Ryszarda Białego do odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy Straży Gminnej Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 88/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie użyczenia LKS Błękitni Sielce nieruchomości położonej w Siedlcach w granicach działki nr 152, o pow. 1,30 ha.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 89/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 90/2009 z dnia 26.06.2009r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 91/2009 z dnia 30.06.2009r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 2222/109/2006 z 14.09.2006r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej skrzyżowania i wjazdu wraz z oświetleniem na teren Strefy Rozwoju Gospodarczego w Godzikowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 92/2009 z dnia 30.06.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 93/2009 z dnia 2.07.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Niwniku, przeznaczonej na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 94/2009 z dnia 2.07.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 95/2009 z dnia 2.07.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Nabycie nieruchomości od SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 96/2009 z dnia 16.07.2009r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 97/2009 z dnia 29.07.2009r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy Oława pani Joanny Walkowiak - podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 98/2009 z dnia 31.07.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 99/2009 z dnia 31.07.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 100/2009 z dnia 10.08.2009r.
w sprawie ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Bystrzycy, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 101/2009 z dnia 10.08.2009r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Psarach, Marcinkowicach i Jaczkowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 102/2009 z dnia 10.08.2009r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Oleśnicy Małej, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 103/2009 z dnia 19.08.2009r.
w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 104/2009 z dnia 26.08.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 105/2009 z dnia 26.08.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej w Stanowicach, w terenie lasów i zalesień.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 106/2009 z dnia 28.08.2009r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 107/2009 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 108/2009 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 109/2009 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie zmian w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 110/2009 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 111/2009 z dnia 1.09.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie przyłącza elektrycznego dla zasilania przepompowni ścieków sanitarnych PG-1 w miejscowości Godzikowice w Strefie Rozwoju Gospodarczego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 112/2009 z dnia 2.09.2009r.
w sprawie ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 113/2009 z dnia 2.09.2009r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie niepublicznego przedszkola od dnia 1 marca 2010r., w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Sobocisku przez okres pięciu lat.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 114/2009 z dnia 3.09.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 PLN na sfinansowanie zakupu nabytej nieruchomości położonej w obrębie SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 115/2009 z dnia 8.09.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 116/2009 z dnia 8.09.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Stanowicach, w terenie lasów i zalesień.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 117/2009 z dnia 16.09.2009r.
w sprawi powołania Komisji Odbiorczej dla zadania: Utwardzenie dróg do zasobów mieszkaniowych o nawierzchni gruntowej ulic: Brzozowej, Klonowej i Poziomkowej w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 118/2009 z dnia 18.09.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej Chwalibożyce - Jankowice Małe.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 119/2009 z dnia 22.09.2009r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanego "pełnomocnikiem ochrony".

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 120/2009 z dnia 24.09.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 PLN na sfinansowanie zakupu nabytej nieruchomości położonej w obrębie SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 121/2009 z dnia 29.09.2009r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 150/2003 Wójta Gminy Oława z 29.09.2003r. ustalającego normy środków czystości i sprzętu na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Oława oraz pomieszczeń użytkowanych przez Dyspozytora Taboru Samochodowego OSP w Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Oławie, zgodnie z ustalonym rejonem sprzątania.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 122/2009 z dnia 29.09.2009r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice i Stanowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 123/2009 z dnia 30.09.2009r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie niepublicznego przedszkola od marca 2010 roku, w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Sobocisku, przez okres 5 lat.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 124/2009 z dnia 30.09.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 - Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 125/2009 z dnia 30.09.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 126/2009 z dnia 30.09.2009r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Oleśnicy Małej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 127/2009 z dnia 6.10.2009r.
w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 128/2009 z dnia 6.10.2009r.
w sprawie ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 129/2009 z dnia 7.10.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Niwniku, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 130/2009 z dnia 26.10.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej Stanowicach, stanowiącej własność gminy Oława, przeznaczonej pod zabudowę obiektów produkcyjno-przemysłowych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 131/2009 z dnia 26.10.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości w Godzikowicach i Marszowicach, stanowiących własność gminy Oława, przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 132/2009 z dnia 26.10.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej w Stanowicach, położonej w terenie lasów i zalesień.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 133/2009 z dnia 26.10.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Oława, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 134/2009 z dnia 30.10.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 - Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 135/2009 z dnia 30.10.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 136/2009 z dnia 4.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 137/2009 z dnia 4.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia VII ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 138/2009 z dnia 4.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia VII ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 139/2009 z dnia 4.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Marcinkowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 140/2009 z dnia 6.11.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 141/2009 z dnia 6.11.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dl przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 PLN na sfinansowanie zakupy nabytej nieruchomości położonej w obrębie SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 142/2009 z dnia 9.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Stanowicach, położonej w terenie lasów i zalesień.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2009 z dnia 9.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Stanowicach w Strefie Rozwoju Gospodarczego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 144/2009 z dnia 10.11.2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 145/2009 z dnia 12.11.2009r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 146/2009 z dnia 16.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Godzikowicach i Marszowicach, przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 147/2009 z dnia 16.11.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Gaci, stanowiącej własność gminy Oława, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 148/2009 z dnia 18.11.2009r.
w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 149/2009 z dnia 18.11.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 150/2009 z dnia 27.11.2009r.
w sprawie sposobu postępowania przy zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 151/2009 z dnia 30.11.2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 152/2009 z dnia 30.11.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 153/2009 z dnia 30.11.2009r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 154/2009 z dnia 30.11.2009r.
w sprawie dnia wolnego od pracy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 155/2009 z dnia 5.12.2009r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 222/66/07 z 20.11.2007r. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej odcinka obwodnicy miejscowości Godzikowice.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 156/2009 z dnia 7.12.2009r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 222/36/07 z 5.06.2007r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu mieszkaniowym w Strefie Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 157/2009 z dnia 7.12.2009r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 158/2009 z dnia 16.12.2009r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, Ścinawie i Ścinawie Polskiej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 159/2009 z dnia 18.12.2009r.
w sprawie podpisania aneksu do umowy 2222/14/09 z 20.10.2009r. dotyczącej zasilania energetycznego przepompowni ścieków sanitarnych PG-1 w miejscowości Godzikowice.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 160/2009 z dnia 18.12.2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 161/2009 z dnia 21.12.2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 162/2009 z dnia 21.12.2009r.
w sprawie określenia zasad pracy kasy Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 163/2009 z dnia 29.12.2009r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego, składanych w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert w 2010r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 164/2009 z dnia 29.12.2009r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy Oława.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 165/2009 z dnia 29.12.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach, stanowiących własność gminy Oława, przeznaczonych pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 166/2009 z dnia 29.12.2009r.
w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 167/2009 z dnia 31.12.2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
- Zarządzenie dostępne na stronie: Budżet

 

Liczba odwiedzin : 784
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy - Ryszard Wojciechowski
Czas wytworzenia: 2009-08-06 12:52:38
Czas publikacji: 2009-08-06 12:52:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak