Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja XXVIII z 26.04.2012r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/152/2012 (33.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/152/2012 (378.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/152/2012 (5.5 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/152/2012 (173.7 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/153/2012 (70.1 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/153/2012 (445.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały XXVIII/153/2012 (223.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 3 do Uchwały XXVIII/153/2012 (300.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 4 do Uchwały XXVIII/153/2012 (107.3 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Dokument Załącznik nr 5 do Uchwały XXVIII/153/2012 (122.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Dokument Załącznik nr 6 do Uchwały XXVIII/153/2012 (110.4 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/154/2012 (60.4 KB)
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Oława.
Traci moc uchwała nr XI/52/2011 z 29.04.2011r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/155/2012 (42.5 KB)
w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Oława.
Traci moc uchwała nr XXIV/164/2008 z 12.05.2008r.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/156/2012 (35.6 KB)
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2017.
Traci moc uchwała nr XXXVI/241/2009 z 26.01.2009r.

2016-03-25 08:46:33
Sesja XXXVII z 28.12.2012 r.

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/200/2012 (28.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały XXXVII/200/2012 (325.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/200/2012 (7.9 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/200/2012 (117.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/201/2012 (58.3 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały XXXVII/201/2012 (191.4 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/201/2012 (120.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
DokumentZałącznik nr 3 do uchwały XXXVII/201/2012 (24.3 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok - zmiany.
DokumentZałącznik nr 4 do uchwały XXXVII/201/2012 (286.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok - zmiany.
DokumentZałącznik nr 5 do uchwały XXXVII/201/2012 (86.2 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy Oława podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.
DokumentZałącznik nr 6 do uchwały XXXVII/201/2012 (109.9 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych, a także z dotacji, oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 roku - plan po zmianach.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/202/2012 (48.7 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały XXXVII/202/2012 (360.4 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/202/2012  (2.3 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
DokumentZałącznik nr 3 do uchwały XXXVII/202/2012 (377.1 KB)
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwała nr XXXVII/202/2012 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

 

DokumentUchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Oława nr XXXVII/203/2012  (109.5 KB)
DokumentTabela nr 1 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (479.8 KB)

Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok.
DokumentTabela nr 2 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (1003.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok.
DokumentTabela nr 3 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (16.4 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (162.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (60.8 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
DokumentZałącznik nr 3 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (114.5 KB)
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.
DokumentZałącznik nr 4 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (18 KB)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
DokumentZałącznik nr 5 do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012  (74.2 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku.
DokumentTabela nr 4a do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (56.6 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
DokumentTabela nr 4b do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (56.4 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
DokumentTabela nr 4c do uchwały budżetowej XXXVII/203/2012 (15.6 KB)
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ujęte w uchwale budżetowej na rok 2013.
Uchwała nr XXXVII/203/2012 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
Uchwałę XXXVII/203/2013 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3711 w dniu 13.06.2013 r. 

 

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/204/2012  (1.8 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Bystrzyca, Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały XXXVII/204/2012  (537.4 KB)
Rysunek planu - zbiorczy.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/204/2012  (190.8 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.
DokumentZałącznik nr 3 do uchwały XXXVII/204/2012 (37.7 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
U
chwałę nr XXXVII/204/2012 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3562 w dniu 07.06.2013 r.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/205/2012 (3.6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Marcinkowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Gaj Oławski, Miłonów, Marszowice w gminie Oława.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały XXXVII/205/2012 (292.8 KB)
Rysunek planu.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/205/2012 (1 MB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
DokumentZałącznik nr 3 do uchwały XXXVII/205/2012 (36.3 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Uchwałę nr XXXVII/205/2012 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3889 w dniu 25.06.2013 r.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/206/2012 (5.1 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Ścinawa Polska, Ścinawa, Godzikowice, Gać, Psary, Maszków, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Oława.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały XXXVII/206/2012 (318.1 KB)
Rysunek planu.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/206/2012 (1 MB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
DokumentZałącznik nr 3 do uchwały XXXVII/206/2012 (38.5 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Uchwała nr XXXVII/206/2014 traci moc na podstawie: Uchwały LXVII/405/2014 z 27.06.2014r.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/207/2012 (1.2 MB)
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
Uchwałę XXXVIII/207/2012 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 842 w dniu 6.02.2013 r.
Postępowanie nadzorcze NK-N.4131.97.21.2013.MSGDokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/208/2012 (28.8 KB)
w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Oława na lata 2012-2027".
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/208/2012 (3.2 MB)
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Oława na lata 2012-2027
DokumentZałącznik do projektu - mapa (9.7 MB)
 DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/209/2012 (60.6 KB)
w sprawie podziału Gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/210/2012 (41.1 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2012 r. nr XXXIII/176/2012 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Oława.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/211/2012  (327.8 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
DokumentZałącznik nr 1 do uchwały XXXVII/211/2012 (119.5 KB)
Rysunek planu.
DokumentZałącznik nr 2 do uchwały XXXVII/211/2012 (51.7 KB)
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
DokumentZałącznik nr 3 do uchwały XXXVII/211/2012 (27.8 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
Uchwałę nr XXXVII/211/2012 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 1926 w dniu 18.03.2013 r.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/212/2012 (30.7 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
DokumentZałącznik 1 do uchwały XXXVII/212/2012 (59.7 KB)


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/213/2012 (32.8 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Niwnik w gminie Oława.
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/213/2012 (59.7 KB)

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/214/2012 (32 KB)
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gaj Oławski na lata 2013-2020".
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/214/2012 (2.7 MB)
Plan Odnowy Miejscowości Gaj Oławski na lata 2013-2020.

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/215/2012 (26.7 KB)
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zakrzów na lata 2013-2020".
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/215/2012 (5.4 MB)
Plan Odnowy Miejscowości Zakrzów na lata 2013-2020.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/216/2012 (27.2 KB)
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Owczary na lata 2013-2020".
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/216/2012 (4 MB)
Plan Odnowy Miejscowości Owczary na lata 2013-2020.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/217/2012 (30.5 KB)
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sobocisko na lata 2013-2020".
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/217/2012 (13.2 MB)
Plan Odnowy Miejscowości Sobocisko na lata 2013-2020.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/218/2012  (36.7 KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława na 2013 r.
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/218/2012 (329.3 KB)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oława na 2013 r.


DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/219/2012 (32 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oława".
DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/219/2012 (290.2 KB)

DokumentUchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/220/2012 (35.6 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław.

DokumentZałącznik do uchwały XXXVII/220/2012 (543.1 KB) 


2013-01-18 13:14:37
Sesja XXXVI z 13.12.2012 r.

 
2012-12-19 12:23:28
Sesja XXXV z 29.11.2012 r.

 
2012-12-11 12:47:43
Sesja XXXIV z 31.10.2012 r.

 
2012-11-12 10:51:28
Sesja XXXIII z 28.09.2012 r.

 
2012-11-09 12:44:17
Sesja XXXII z 14.08.2012 r.

 
2012-11-09 10:41:59
Sesja XXXI z 29.06.2012r.

 
2012-07-06 09:49:32
Sesja XXX z 18.06.2012r.

 
2012-06-21 08:44:01
Sesja XXIX z 30.05.2012r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/157/2012 (33.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/157/2012 (373.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/157/2012 (625.9 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/157/2012 (178 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/158/2012 (66.2 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/158/2012 (178.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/158/2012 (133.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/158/2012 (297.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Dokument Załącznik nr 4 do uchwały XXIX/158/2012 (26.1 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - zmiany.
Dokument Załącznik nr 5 do uchwały XXIX/158/2012 (22.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Dokument Załącznik nr 6 do uchwały XXIX/158/2012 (107.6 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/159/2012 (399.3 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
Dokument Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/159/2012 (794.2 KB)
Załącznik graficzny
Dokument Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/159/2012 (60.8 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanowice.
Dokument Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/159/2012 (32.5 KB)
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu, realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stanowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Tracą moc uchwały: nr XLVIII/315/2009 z 27.11.2009r. oraz XVIII/215/2004 z 5.07.2004r. w części objętej planem.
Uchwałę XXIX/159/2012 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 1925 w dniu 18.03.2013 r.

 

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/160/2012 (37 KB)
w sprawie rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Eko-Natura do usunięcia naruszenia poprzez stwierdzenie nieważności uchwały nr X/61/207 Rady Gminy Oława z 15.06.2007r.

2012-06-20 12:44:50