Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
2012-02-17 12:45:30
Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnie bez pisemnego wniosku.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

2012-02-17 08:22:01
Informacja Publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach ww. ustawy.

2012-02-16 14:46:21