PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OŁAWA UCHWALONY 

 

30 czerwca br. podczas XI posiedzenia Rady Gminy Oława podjęto uchwałę o przyjęciu do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława” opracowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Zaraz po zakończeniu lipcowych obrad odbyło się szkolenie dla radnych, sołtysów i niektórych pracowników Urzędu Gminy Oława na temat problematyki związanej z tworzeniem planu gospodarki niskoemisyjnej oraz założeń i celów Planu.

Na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Oława pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, czyli około 22 tys. zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu powyższej uchwały, podjęty przez gminnych rajców Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jego istotą jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych między innymi poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, w konsekwencji sprzyjanie wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Podczas szkoleniaPlan Gospodarki Niskoemisyjnej pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Zawiera inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy Oława oraz analizę możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną efektywności działań. Opracowano również ogólny harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. Uwzględnia następujące elementy sektora publicznego i prywatnego jak: budynki, instalacje, urządzenia, transport, lokalną produkcję energii, panowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, współpracę z mieszkańcami, przedsiębiorcami i wszystkimi zainteresowanymi stronami.

 

Adresatem Planu są Gmina Oława, jednostki organizacyjne Gminy Oława, przedsiębiorcy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dociera również do części mieszkańców gminy, którzy odpowiedzieli na zapytania ankietowe.

 

Podczas szkolenia

Działania obejmujące redukcję gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mogą być finansowane m.in. z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

 

Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Warunkiem niezbędnym pozyskania środków pieniężnych jest posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/59/2015

Załącznik do Uchwały XI/59/2015 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1786
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2015-07-09 09:32:23
Czas publikacji: 2015-07-09 09:45:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak