Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę chodnika w miejscowości Stanowice" 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.03.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Cz. 1

Cz. 2

 


Liczba odwiedzin : 308
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jan Kownacki Wójt Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2018-03-07 13:22:28
Czas publikacji: 2018-03-07 13:28:36
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-26